Skip to main content

Full text of "Tantric Texts Series Edited by Arthur Avalon (John Woodroffe)"

See other formats


3"»rrqrf?T %qrenr- 

sfmrU fegq? Ertqaj 

3»mRTgfpq-RfifiRf?Ta: 



lf«S»T?n 



fan*- wMfew W " ™ ^ 




jfts^rfryr; ftira ?fa i [ awrerci: — 5 ] 

irni ^ 3Ni ^ KH'Cw |ft www: i irasqifii aws ^nflft jrffun- 

^Hifew-ii'i ajar i wr spw?5r«nifejti 

*H'Sis ,, W'i ^^^i#w-5rt^i- i #(i r ')' : )ra 4 J(5Tr-T«TN^if5i fwfrtn ^i«w i 

iMfe^wi Gsyj|fjy<:. wfa^^'^R'.iwR'-'' sft i^afo-i: i^s-r uif^i 



*i»«i«<jrf*i'»iR.*!jl iw- ii \ ii 

STrE^ ^ f^SRq fw^fH II ^ 

■hhRmhutc a^ra ?3W i *jyiH?i,(=) a^w-ft^'^w- 

mmft swrey fti^rofeMtterot Jl: i ' eta itfer ^Rn^ stft 
«WI«s4l srfq: +;'llR+: !#(u) c tt^i I 1M 3T1<(41(h: I cK.lt4l smft 
Wrf I SPTOFfRt H'/iifV+fafoft I 1<TT ft JpfvRJ a ?fi=t 

^ f*r3R(r03f^fr (tVjstfa !waa I "rrcrwia irpr Jra?ra, wi 

* Tfsiiwufeq *wq '<i$q^qf qm' s^ifon ^-^-w^n^rat*qiaii3*nf*ifsNini?l J rr 

<n«wt Sfisrt «TO*tviBi»rain s^i^ram ^armm: qt.8-3t.JiS; ift<jqraai!; yn^ - 
Ssfmmn Trarsn >i*sft^9i ^ waftwlqq*: 1 



Or (0 W W fi;«i<t° (a) w^f* (») >m° («> W («) («) 
(<) nftw (t,°) (u) fiw 0 (H) * wfs» (u) fiqi« fwraia 



My*,iMy<MH,(?) to^rt^ qrami ?fe*TH ^R^jft I fti^ 
a^i, a?!, tori R|tw wa ^ i wjHirpfriRi u fa.^ i fo-w 

«M-«l'm<f*l-+4«l'q3TB3JJ 4(;J«l«MnM!!H. I ^ ara" m $ ^ 

?tg^: gw?fa<>jft i fafst5nrii(i(»)a ^ mnm ^v. w.mii 



i t«<rai° (m aft?- (<) firar << 
s*ii=ii= (^) jqnn- ((«) U») 
i° («) aifcmnw 



;wn gnw?— ?ftrrwtR Era: far an* ?ra sriwrri i 

— — ~" kWitWI-*l*rt ^ STH^'iH ■TRWlll 

3i>-r wfewi? wwr? ^ i 

TOT.=srgr%^' Tm «|5fr«Hlfi-"toisK»i i 
gsr«V — ^raftg 4ra wi frr^ 1 ^ *rppn> swi i 
?ra ^rf^pitsfa ar^raRSOTTfwn srpasft irnria- 

qrf^qi^frwprr^wir snfcr witrapjgfra i etci ^prfii sra?^:— 
jRWfiBferari; *^qKtwifaOM*wi i 

rsrlf(f5)$ta$ai ^rteTOTRraft^sg^T 
waro i agfel 15 f^rr ^tarfirarcpriri, i 

H-fepr(? ; )-i t rn 1 ^rftaftnr ajTOJLfai ifwn u 

fasffar fifer ^rro/m n?if*Fi#i ^rr 

f^npj\m^m g fl#raRTPwRt^ffir i 

ip-TRpi ^gfsrar g^fai ETMfeiT«ri ferr 

etht(v) aR^ri feir srf^i fr ii sh ii * 

str fef^RPpmrf qr(^) I 

Or (0 f%*sn<. (*) sift' (?) 5firw («) mpi («) fraft (<) qi* qniro' 



m H<IM<fl?=) SIFT flf^Hi? I tUTpt^p-^'W I STO ^rfaq>lf?-cF=3*5q- 

str fe' q* ^(^fiRi] i %fh i 
qft^R^fi ^rfa : era wraprefo^fq fsflW! #frwn(v) fetp^r i £- 

^tgss-faiiwTt 3*1 '-wt ^ «srftw i (#l i 

qtlW^q ITH^RqTsrHKq^r^flqN'J 35l4n I ^#^'($) 
ftfrj ElMHMl4('i) HT^ 1PW ^ stmfa I JS ^ tWITf ftl^dHM- 

Rpj-iib-iHisji'Mi Rp*ifa3*i nwi srfr^ sjirStft i s^br ^ 
*MCwi*.wwlq imwjfitvr,i-i •n'-;.m ; www. 11 3 11 

f%i?cT qwfflsftsrfwj; il 8 

Jjf?q;i5i flipfn *iss(im: qriissK: y.'fFffifrrj'i q^qxw Tiqigfa;- 

elfWI I fW.|[i>!<H?M<!J *lf«+lR(ira5r^^TtJRi Hl(» 5) r ^Ml !?T^I | FH^T m$ 

q»jw 1 q?9R. +w.i(^wkmm. -wi+mi sir*ifWh 1 fi^w q*N£ — 

*Kyr^I'^Mir~<J--IH qTrpfOTin. ! 
^R'v^^ft^Iff ?!Tf^iT- ■ II fft. II J 

Or (<) ni?w° (<) nuafaJifiim* *qf)« (») ?q: u) n i (<) ifari i 

Www- (=) ufafl- (<) xm° ((=) ataf^ UO "ifia: (h) u*'*H"(' ((<)«*' 



fa^fel^t 5lW : J'n%%'BI ««f HI'iltMK+dfHfa ^ ? 

gfiwraH ?jRn(^)sfftR. <h4+i4w aw. i 

W'^ IS'CRIRJ *f4ff% fcfmSHJ I |ft I . 

si5r ?iiw^(v?)fMhRir— 

^i«^qft(^)5nw^rafti^4pifT 1 1 

siftinn ^ tp^PsT' rifgwsJi^ffijT ii 

H«4il"i<w ^ig 5TT : tPT =l*>J=(N+q 1 1 

t^jt <wr a?5f ^ i 



Or (0 mn= W wi» (?) (a) (n) ft«ai' (<) 5° RrnnUft ^f«ift 



mi ^-^^ fen irHn^rftf^i-- i 

fe^n^ tiforift w»wf«r»^P» (<a ! ^ t;,lfi ' ^ ^ 



— fcRmftjfisrsTTSfll fera: safe? *iulih i 
tto? fenn# ftfei ^r-JT g=r: ii — ' 

#Z(=?)fl#l 5f2fioT ^fe: — 

TOH'- fillWHi WWMWAW- I 

sirs?: jjqf»5a:_ 

snqf^ fWrfc) ^ Ant jpgfcww afrflfr) ii 
fttteHtlft 1%^ n |R|M ^wi ii 
l^r 3 ^wssjri *i-.<imi(M rb^^ot ii 

g^ITCttf TO(^)tt ^ wweF^r: srg: ii 
#<ii«M, § f^si ^ nTTf^?g f#s#g(5)^r i 
WW? +i«!h*HfeM'. sra: s(-i)jth(ri: u 
stf^i(<:) yftww sra ^wfftssi^rera: i 
t^W? ^ fafft*3 srratft*) §tor: ii 

♦luW'slH^.*!!'^' "'^ W' ^(t^) II 

'iii!*iiM,g5i(<«)'iTi®i afa>»wi**r- srcft i 
sigtraigwFi g srmt ?nrewr ii 

Or (0 *>m° W (0 fwfls (») (») *M a. (4) iflfw («) mufti: 

(>=)ifVra«« (('jBimf <»0 W (».<> (Ulan fta) wtt«> 1 



twt fyrai: '^m. fow?r ^rra% i 

qpCtRi HSId'J WI^qR? TOTftffT 1 1 ^ 

^«HH«H"1«I B^tgft tnri(v) II «T)/ 
fttHHf j=t?Ti^rf faprsr ^^q: I 
^('a)^ asiiisjH fcref^w? ^ wi^im 1 1 

fewj 5?fag: ram" S^H ^Vmm g I 
«!TKPi fff 5Ttg: ftum i fa 3^: TOT l 
"h 3trt: wbstr fiti'^n 3^: >jg 11 
nifwr^TMstH(s) g f=nra <ror^: i 

m?;jfH j^rrim 3 w^h gfnirWH'. 1 1 
!-kii" Tl(r j ) ^vftfaqw 5^t: 1 »rfJ«T 

fe^firm ^ fas uflRj'rMTO ihjj: 1 1 
ftrafagr^r twin wrifrt b'^^ib;^: i 
^nrfcf? g HtR!H ^fa's;: araf^ ftsj^ 1 1 
^^ira^gTn' g aim «*a<tfai: 1 

*T? WWW/d^ g ^faflft fl^MHU'. 1 1 

sra^ji g f^RFi.?fitm: <rera*w: 1 



gs? mm «3T?m htbtw i 



^rn^4 sqfcrairm 5 warm 3^ 1 

tR5l^t ^ ^9^ts?r mw?: mt^FT 1 
Wlfcl'-W fPTTS^^ i 4toit 11 * 

■< Sm\6WM'h w>inhift a^r.('A) gHprar: 11 

i^isq^l^ ^tqi^igRi 1 WT*h$(*R>— 
^£ I^httsi t ^g^in? n^m^i <juwPi: 11 ?fa 11 « 11 

S# 1 firai-^-*Ji-rTOmlft'«mri^*: I 

Or (1) *mi <i (*> ww*' (0 <«> < a) i"" W '" , '' 5! • 



spn >jft:, agai < i ^mwI*m»S : i g* *Stem ? ifaswpm i 

^ H*IK^Kii nf^: few: «fT. II 
^WElH-fW=?JTf fW ^(3) ftft^ II 
Rl^HS? rp^ri\z wwrTl^M 3^(?I II 'A II 

a^tR stTHfR 3rfs?Ri aftgra irat^Rgwr f^ff^nfwira 

smi ?n«Pt *trt wftwi. sppri ^mn^ | 

nailfe.^mij i||J(<J<tMiy«f«i <OTT sfasjlf^PT. virai^M: TOV *n<aFi slT^ i 

+|4+ 1 i*!)^^ fa ' '+.*>) -Wsfel^ l=l-H I* S)ft«|rt(*j7lt=l I fe«;J>HT3Ri (_ 

fo-O+M i m\ #nt?— 



Or (t) imp W («) awl* * 'Shhji ft» (») n«q^ i 



■Jaarsgtrraa ^ qfaq^msrerni Kif^mm nfeW<tfkw\(*) 
w*ia i spn *t qgq?ra!rannf5t nt^fejrawH «wfi«j qqq?rsi?ignj* 
•an't *n«m i *rar wr: wjjwsift: i w feaw M i V q arifaiffafa 
fa^qafcfa i a^wrawgBPis^i w% qaw? asa (s) 

qsTsnraroj if-m\f^i-^m wmfc.-vpjiM wnri RF-aa i a*n t^- 
a^rftfiwaaiaafrraq 1 am — 

#i(vM— ^jnffRifsra'jr^ n?afei a 1 
"aw^pzm^f^^tfFJTaaror: n 

SRWl fTT^T- Jj l'-l-=H 1 ga: I ^fa |_ 

■jataqpfa <M«yr?l*f<lfr ?aap?fa a(v,) a aw^ l g^H^H^Tlil j 1 wfa? 

jrtaq^sf: gisiaist 5:^* arsgifiaa 1 V-m^rggraa fafegfejRjjj a 

*-W3«HWl I aat fafa^aarfcfa: a^a^rr^R«arnaa I qVT?la 

ataqr?— p»mwrf5wf*dh mmqfafaiaa: 1 

fcftiM fagli: fewt(g)«ftftw>wj^|: n 
mi^iWRwn^ i<k ?f5:(v) mfrw 1 V1 <»f 

^a qr^ wrargftragrBij 1 #a?i=aa g ttvmfc ^rawrin- 
TOgsqqfaa^rorsqw., as l«i mmm(v-) srhr smrofeiaTg- 

TTaa ^ITWItT 1 aar tpw$?TO^?i ^aa ^KH l fefi ^ ^gift^ | 

aa, Sfl}: ;<l1$aift<H-+.--l aaflPtt faaaafircT ^a frwa' l fa am faftie- 

qfefe i am araufq ag^i^^ar^rf* ?3.aa i ^H^wft aarfi? 
qaa |*4««ft» a;?rfaa. a*rfa qsrfaa3a%r£aqsaTa w aiwri 
*nafaa ?raaa ?fa i 

sraraaa i a amuawrsw g§aft<qa 1 ^rfqg srsafaaKfaftre- 
afaj: fafwajfo. aarawaiaa fasran. 1 a g a?a safirarr: 



i n g =st3R^«ft ^ srf^rjrft aura saw ^ftft ^ §e§ drafts 

mfcfiftwwiJj"?!^ w m-mhi" ii 5 ii 



fl^Nfe ^T?t ^TIW: Hnwrf^fT: II « II 

qftsTR'. I Ta^rf trcft — ^H|*WHH«J H=rffi: ^Iiiifayi'i'jfipKT. ^R^- 



Or (\)w\Si 



q?f[1 31 ftfift 3! H T*TT%I?I, II 1 

jfm Jwra: « qfa:(t) qfros^ i f <qo ) 
+KMKi=i4t: fas ^kpt fwrrfc?; mi n ( ? q= ) fft i 
mftt^w mm mm ni^nr: h 5ft i 

W! qTK^4^tH4 — 

S^f^HW+^W TFT FT^ ^TJp^q; | 

TO g^^lja^ ItraftRtraJSqq n^qU. ?3qisq qj ^ fem 

t>H<l)H I T^tR 

*roi ^f^rr?m?? f^Rrer-fr^i fqrorfqq^raTqFi 1 w^i— 
f^TOFHHl ^q gqi fa^ i ^Mf^H 1 
JsMo.Mfwwnfq f^q gqv fejj i rH+H 11 



^f^^s^sfirawigf ^ l^fa wl^Pi nfTOJfta eifenraw- 

( m*\ ) isTfo— 

<i ,i <foM--w i *w re "H, *it ^ifrEftTOnfnnvpji q"*ri f%ft EPtfiwt 

Or (t)«nA (^)ft r w H) .«M% « t <RN* <») Wlfi*" 
fe'fWmWl. Wwniw (=)«!««• Www nOftPmfinnv 



vmik- — ^i^^Rm^i vfo- to st^er tot £rer wifasrWi: i 

qr^r^OT^sft Ptw: i sunrftrai stfit nwf^v- ^twt vm- *n 

Or (0 «4 W <ti 4mi> U) 1* «a» (») <rraii=r° (») «<ra«n*f • 

(0 fron** («) uweiini 0 (=) *f«a (<) snf?n*cii M "miift (u) Siww 



3t%tbt('4) i 3*mt«WF*Kfts^»)8raft3i$: i t ^ 
S^iwpr *raX sraT^f^^WR! • i 

^imgrf.r i wa^sRmrasft **ujwm: wi(s) iraTOMT 

;ig qg: g?t(i)aiw-?raFi3^^sm,^ 5 -f *tt aw *ft: ? stflfcOT ft 
nf^; m <p«q?i ^ag h^br^wi ?fa i «fe?H ^iTte^T^pra i 

jt4« l <?HKH I Wf^fcg^ >raft I flgrS 

felTa f-KIIWIRJ HKK*Wtfi#rar: II 

?ra fa^ i PnlfrUKH i ^r^mrowm ?ra%35ww ??ira3flHT-(*3) 

Or (t) (^Suft an:r»it swttft (0 y«i («)*«< f«° (i) >sf«!r<!<> U) rnqfira* 
(«) w ™ («) stow (<)ft» U°)««n° UO* (U) it nfiflia (n) 



Pkfaiwi fesR*!! JtftqT%: I 35^ Jgoir: | 15 g iR Hfl<<WM 

fsa faiiH3i<6H^Tf%iT5i*g!flTOTWji 5ft 11 ^ H 

fT5f ?T^TS^ cTc^^HqTSgO) fcT ^3: II ?? (I 
^ift 1 «w nfera 5^ ?wi «sg: ?g: w:' fpjw-Tyn fraqpgife- 

aSH?q*5 3RW!T ^fcnfippj: I ff|T?v sftd^jrjj 03 — 
33g: T^fiw-'k r^ -t,r>wh(iifo : 1 

^ld^+.M|kTl<-5fmT('A)3ITO=El|%ti;q II ( (%o ^|/; ) |ffi | ^ 

<&&fafam 3g: n^rn srrwj £tm% *\mw w w kh mi Rwy q-fc) 



^WR, to ^trft gsi ^ 53* i ("Opt ^> ^aw-ferofe(8) 
*rft*%>3 ^ifoift «w: i ire ^i-'^^rajnrorft'ft i - 

iromram ^ir^MftftTtiW w t !iiO<wiwisiR'irxmw tsti«m^: i 
smfetra:— qg: mtav-gqim fiR, ^ w ^(^^tnrj t^ft^ 

W*fc*$^wm.\ rif^ftfl: <?Ht qr ? fem qr ? w. \ mm<m- 

"xhfttlfc »?%q*% ti ( < I3H ) sft im || 
^rawrfq q^r >fezift?qRT|Ej ^^'(v ) jjtt^j^tt, ^jtqft— 

fmW *TjEl(* ^ Sfra^ffTCf qg q^i * „qft , 5^ ftqqg^, 

ftft^ft I *rfa$q q^, <itq ^ft^ifc i WHifc-p j: 1 faa:(ta> 

^ I 3g5B fl#q— 

qffpq fl^si^qssqmrcq: 11 ( t\nu ) sft , 



^Tfefcig^pr tot |% =ERrg ^ 
«f: staftm iraTft Jjirrm it? fernn^fi: I 

m itRfe fre^-. fens? gft c j tHlw W f mt tot^stt- 
%m 5jg#sfq p§ ^prfa^Tr II r < \ n (^) 

i*n ^ Wgi^fe: <?p$q: wwfwi mws:, m^sft 
am: tots^ st^t i ^fpfsft fm: «rf ^ ^ 

| ^Rlm l' WR 4tf?R * ft*, s^g (fcng 

S^#T TOifa^fajmr: | ggga^... 

tot qsjT ^ jftfJRi nar , ?f%i 
^f^-TOrm£ ^srfefeftsrft ^^p,^^ 

*Mi*l&*i) til sr^Htsfq ^-k: i ^ i 

<wWt ^— SRT%qT WHl ft^ l ^HdK'g : I || ^ || 
^ ^ ^^^-^TOTei ^r^mRTOHf^J TO: qftq^SJ 

Slrfc sr#T#I ^^T^nq^RW: II || (^) 



3fpi fft sifrT 5ft ^ ftftqftpffift I m igife'- WErt^: 
^ra: f^gj^: Jfilrw^ ^nkDSh sfterft^ftsfi' im^Rmt .qsqrolfera : i 
OT^RS(0 5ft I *ramft I 

FisjHiWh— *ra zF^mi 5Ei4(^)nft ^ra^, swr ftHdwwi, 
zn^ 5ff^ft i s^f,m wmfivmrnn ^ftra ^'«ft i 
airrfej^ g PjSFara. 55^t 5ft i ssriWisamsreiw?:, S^'RTO. "flfi 

fei: >a?rfw srrpri 5ft ^rar f&ftfe^ 11 

5'«il3 5 ^*^3TgWPlrfq ; ER3T=r. 1 
ftftq: 53^1 ^f«Wf ^TJW3?r. II 5ft I 
t^W — WWriM tTrOTft^3?J^T(fetT)wpE^ I 

^=ft^n#tfra^HiwT:(«iHvqT^) to: fe?ri tai: 11 

i«i 3^(»)^*F$§ift<s$5W 11 
afcrn.^: ggfts: qgfew g% 1 ( ^ivw ) 
?c*iTsfTOferi: smfcr. tot tsji. 1 

WrMWlfa ^WTftSR? 31 II ( VlO 
3«n fewi ^ PITvE "Ig'M'MJI 5ft II 

ft^a ft^^i ^ =iiW"-ii ^3 a nm: 11 5ft 11 
5ra 3^TO^-+i4Mln-q>Twqt%RqiswT ai-fltirf^qTOOT 1 ('•«,) 

ftra-*KlftNt($)i^ ^ 5§ft«W.I ^T^TfisM ^.1 ^tE^tES^- 

srswi ^w^a wj^idn 1 



Or (0 ™ Tfil (0 maw (0 nqitsi (») in,!] (i) vmflsfe (<) 1 w (*) snft* 



".^m qw gsnapjq i 

i asm si a^r fog t^^ ii »rrarc?:m 

?g^Tfr i fens^ ^jj-ftcq;5m?TT fast n w ll 
ftf*TTl#OT??zr tfpjROH?, | 

=13 3!(§(£)KT(^-5Nt( < 04jira 5 5 ^ ^fHTTf^qKH^ ^ ?5fi# ^ I 

** 1 tftifo ^m-^rnm "3 as? ^m^Hffiirt , 1 fe w i m K H ^ m 
qf^ftRtrf^fq^ =a ira^i 1 ngtfem m& stq^Rirsfq ^qsiqfes 1 

1 %srqra: 1 aliTJTTCi-fasRj ^TatsqTijn^sm 1 qfc^— 



dbrmJJHtfas ft^fw- ^ 5Pi?ui ( =(lV-t\) ?ft i 

ftl»£IHKM-*H.<! l i i wssft ( <TtcR ) — 

fnfHdtflWWilliJHKH f R'^il^l 

— aw ^tftftM 31 ^ i 
wtiftr ftft Gifts'- ^nwi 

trsrft gss^r(^) few ftfirasi, ftnfusHi^M^n i wg^s^ft g 
5 3tBI i #Tte* ( *i$ ) — 

aww-^pwrawfl^ aft «psu*i#ri ft^?T:('Ofs$;!prai fFja^araiaR 
TOTFi.iN^raRi ftftwft-^TOj^^wfRTOl^rq^ift «ir*gq!?fjrft 

Or (() r^ftfil-. Ulwaft (s) sain i 

f«3— OTS>a"flfa w (*) nwil w w (<) na «nmw» (a) m w 
(<0 irrawTsno (<) sfasqo ((•) ( t( ) ^nfa?» i asfa^— mi awii «ts» 



arwrsfer jferrc; wfcMjw. w$ftwi-.(*) ii k\ ii 

q spit: gfasqp^: it| q^rctarar: i jjrtRTfa q^fttrqijTft ^Rrferara?! 
sj!JN» frg^qwrai ■sqirtrft i ^ g 3raif^-(H4H4>iR!i i %m Mfasiwis 
— -sfeHa^+i: i gfe^wifer e gfe'iH. i « ^reft tgsj #s?f 

few gfeiCT? ngrsq i m sqkt^ — BgyTraqsr-ftrsarf^fa i ^jsNsmfc 

spoqjflis: ^feiftswr: qrmfa i qfsj^rfwTfnft ttq: i ott yqy^ — 

h ?h qra s4 ^SP,\^m PRl II 

qnfw^i q;pJ ifi: i 
awr^+ww qsp qg-qRpfi: 1 1 
^ ^to^-W'^r gPi^irfRi q;r4sr fogH , w. *i4<c|«ivh« 

fa*rw?!!T«ffi# i q^qlqqT(<=ii'i.^'M^wi+M^HH_ i 

wrafcssr ( u|V= ) — _x 
q^raflt: ?iq% ^ sqif^ra ftq^n:(s) i 
3prp?ts(^)«5nftq^t =iifriW.i--^iflq;: n 11 n 

l?i WT^-W ^WM* % II ?\9 II (^R) 
^ f&fag ^ras* ft<l«Nia fagfiEgfa 5*5: 1 sunt 
Or «) gffa; (<) a: 11 ifii (,) ^fj. (») a irat (») >rj* «• (<> IW. («) <rinfl 



!ilS^<Mr^ I 3T^felT-l^% '• (v>>M 4]^ I ^ ft «WI<sWI^,M|3RPI. ?t?p- 

si s^r: i tot— 

gfejgn^ j«i 1^1 a gssra n — 

g ^ H?5fi: H<IH<M'^i,'=K^'*' i ll fire*Rf?*JT c-INlfwi: qtWHTg^ 

^sttfwt ferepa fm fooft(w) %^T«T. II 

Or (O tfesn. M SWffl (0 wpw 00 WW' 

Wfoefe (<) <»)»w«m« (cjhSrea (t) wi lc)wi«: 



f3Tsf«r+i<4ii^ia«^ sjr^reipft n 
!rals^Tii?jfijsjTfi:(^)q#ii sf^rar^: i 
DTii'jK'-'a^Hifx) ; i*tei5r^ri tot, 11 

SWq(<:) ; EK'+"V UK !R5Nraraf5(ft!RR, 1 1 I —go «|V-U 

&nvi k'ivi i w — 

gRfa snlfes«l4(<0^w(Jk<lfijH!i: ii ?ffi n —go 

sot: i TOtTfe-g^T^T?r^-?Pi:(^) 3tpt: sot: i m% 
ferou n^feiq i sRrflrawjra^ sh^r i ^rfe^JT^rira^ »iFti-3^-(ti) 

to(^) ff mfrrr>j(^)tra ftgfci t(h:(*\) \\ 5ft \ 

Or ( t ) U) S (0 iiqfnais ( 8 ) gim U) W (<) 

(tO«t« (u)«ft*i» (t«)iratTOii» (t«) mi\nm 

(t=) fill" (ti) nraif=i (*•>) ^ (m) to* («)qwnwfif (*OwW<i 



st^ro groa snrat gsfoa n 5ft 1 — frano ^ 

^ ^ro sim qftqifiniq 11 

•rwft sra;: qr: *m+rjji<T)-<h:(3) n 
tpRt M**0.(»)?Rsr: Tf^ rre.TO TO: 11 

1T=r Ml^ft m\ ftrar. wit it 1 
aim «5^riwJ!.M: ■mts^s) n 

a*nft «5 ^igwr%ramw. 1 # 1 
ftssh >wi. t^«i ^?nf%q^:r?Hi(-v) fsroircift ^kft 1 
»-fm?Ttaa- 

t$mi 5tf#Pa fm*sii-ftfa : ^t%tK 1 ?ft 1 



Or ( t ) «i g%: 1 ^wii« (*) firiWra (0 *nw>ilTO: 

(n) Mlnw (») na^iS (<) qcra)«R>: («) »«i fircwfai 



srT?r#t ft viwrj +i<tiPwwK*mT. ii %fh 11 11 
tw^toi fitfeqi % itm WT^wftwiivfts^iKt ) *W"TiFi 

Er^t'-J^T^H fni ^t*R ffo ft'^tH W-WISH ft'W^'TT ftian. I 

«f»H!P y{|3 3f.'flq«iJH>K'<!!(i|(n I r #*Wi MhNH. (?) 

n'-H sft^f sfltftrV: IRtSlTfjpfaHiq I — WFZ fa MU 
^ft WPt: | "JrOTshl — 

^ ^MMij^^H ^:(s)Bnfmr%=!, i sft i — fa- mu 

#T^7T frown W fWfH^ qftCjrpTsf (tf) ^T^raft I OTTR 

"rrarlnft at,<ra ;Ri?iT!HH*ti;*RT 1 

tnt-ero^i t^tFi 4Ryjif*)H: ii — wn. fa <W 

&rfmr*ii. ymifi\%m.(<:) n§^i w $ f^(<0 i 'sraift MRjyifa-^fo- 

<Rq^ SHsfftRR ,'<J3t I fet ?ft $W I 'WFR W, S^A-l Rl^i- 

Or (0 ^iflfjw »• (0 *™ ^ (0 «aw> (») nifiraiitiit (0 ?fs qura^ «rai 
U) aafiH". W«fa: Mflfii: (<)w< <H f«rafai (ll)*S«n* 



qsr^mfii («) f^fr s a (-a) gfpwr ii |fa i 

PkI^iPi *PWT -T 'STJITT^tT ^ l| ?frl I 
rpmfR ISH^-sR^ 3 ^: Mp|rr|^qj-W^I(^)f^HJ}i%--+.|'i'i! : i.6.1^'<- 

jwrj!! *rarcgf.T i =f§ ttwwjt femafrnq (<:) i 

frpfi 5^5 ( M« )— 

3^-^CT-'»><.»!!i'3-l^'i-!i<iR*jfiiilRrtiftftfri *t ft^rww? i 

afi^si ^ftpTT i "^ott ^ott i "^rwira" 

flwA JWTJR gfo^frMsM ^few I "*l< l=l'HR i '-rfrI 1 ^ffl"SFH T'S- 
^^igtB(U) ^ftl^H. I ^§R5t sflt^i ^ <4S"J| If^rfoR: 

*™4-^9!reiTO<W>!;rs % Pqfl q3 ijgmjan: sw. ««HTj«nnn ««ifti: 5<sqiJ[ 
Sl^qfsi i gg"iTiW«a?" "a«tn qt? «if«"fa qirw>q<? , 5< wk*i, i ?l ««wgsi 



Ot (0 itn W «*lfii (0 qifsJtqw («) irawi" W s-i («) qnwfs«B= 
(«) q^>ire° t^nt- (<) irtt »it (?•) flWft (l0 5* i asgrrereqgs qfeia»( i 



5S[Pft(!l)ftf«!«r: 5W55T(^)S5lf I 

feferf: T^: II II 

Rfftswrt ^ an, i s^et— 

"stliltT if? W^FfPR^KI HRT WF{ TO I 

<rc mix ci^rfi Km *i to 113 ffrw 11" 

S^Ri ^ qipj %x ?ig =j;=n(? ^ )f=T^TT <E*m || I 

stiiflfa 1 1 — tiS3H*t ; <P?rf^ra wrfh, ^TNiwiitft+iR^iq 1 

Or (t)TC<nftn: t\) anfa (?) n* «rf : (»)fT^un (4) an (<) aift- 
i"t=n?» Wurt (=)fwiron (t) tfwwi (1°) row* (») i^iitq« 



qqm: ? qq;qq q?q?mfqq («) -3<rom: ar^i^:, q gq: ■tMi^ : 1 

qq 'MiWKMft m<i 1 ewmi. fwwfi^ fqqqfeq?; vrpqaisj ??^ns- 
qqsjq, ^rqqqsqra (d) qrcr4(<0fafq 1 q qrsRT "sOTts?:fe"?nf?- 

1 'to wnqll-iraqq 1 s? ^qqtsgqqrq 
wrfrfq qr?qq 1 m m^-dmntss^: fctfom sci jrfqqr^rqqqrsg- 

nwnpt-fjRW^-g^^isgjiRfrai (n) gM mww : 1 q^ 4;^? s^rg- 
fqqrfeq, (? 3) sjq?Krc sqfirqrot 1 u«) aw^g^-^roi^ifetwri. 

(>A) ^=Tt ^?Rt WOTft 1 

proi-sraj^pir ?^-F4rtraKR ^qqrqrmfeqrcri sb^w agfqqq , 1 
qrrq m$ — qrfqfJjqiri fi^H !praT"i[ 1 ]ftqq § 1 

qqrsgqpR fq;qT ^5qqj-fq^tqiq 1 _^.^|^vs 
srfaq— qt q: e^q:, *t »ifaia|:, «pn wife 1 g^qsjrq 

wwilfq fltrST irfqqsqfqfq 5%q-55rfqftrf-Hl^fefe: 1 

f^ra: I % flViqrflqq, ?rfq!qr<q fqqifeq qis*gqq*q- 
wq wj^HI<HMl4t'«fiHi ^SgJJJKTOSlft^ q qtaqsra I qmsqq— 
wrif fera irm ^q qsiraq 1 
q *fti**iW >rpq 5iHHRi froqq n 

* fascial* anfasra* §i — "afcFMaiRfa^ a a^v^y anssqfH* •gMt* 
sraiqi: nwjwjfi «ftai«;" i— m» i 

Or i\) afeiw W (0 (t) n^lnFra (0 *«<a^ («) a 5 BH= 

UOPraraa (n)<rni<nn- (u) i 3afl («) ifc ot&pu. ({«) *|»jz. 



3V TITORW^rt 

qfeWIHWtT ^HtH'-M^T) ^(i) 1 ?^, tot IJ^' (^)otwrwi 
s^iiTR'teiwr) rtr. ^tF-i^Tblsfq (?) i 

JJrT^ ^ TkT flrt *J?tt l$f%r=HV-HI II 

snjrri tori ^ *hP=m. wjitsw (?) i 

3ri=T ^ fTr^ ^ W "Tg (?) I 

« ^(w) to asB#8r:(t?) arsfen ^sraw II 
ri-4fe+i(^) f5raTfta)s?mfa i^iU^ i 

i Pin i-f%wm^Fim(? %) h 
feroi(^) ?wt gf^ w^NI??: sreiwra i 
^trsfe(u)« *Ml«4<^H ft URi: II 

^jfa'^K^'-K+w ugfa^T <wst ^ ii 

at?(^<i)TOT^fTO fov^qfafrj | 

sura: i flcRi^i irtTOR^ tf&fim TFi^roini^Rg^ra i 

Or (t) SRnftiar. (k) Wfll (*) 4«rfiX (a) «fofa (n) sqTft «) vnrhd* (*) ^qjn 
(<) Froifwi U°) mm* (») w (u) («) <t«finn (u) itffcanw. 
(u) (u) 1 (««) fisrawi: (t<=) mrni tra>° (u) fa^st (*») a?w«n fta ■art 



vats: srft * sfPRftetaJ?:, unfeiHaflra ?aw i $mT*m 
sen 3t?sr q(<*)srf^Ui 

g^iwgT: i to eras! wwt'iN, SfSEJE 5^ ^totojI- 

^TO! TOHsT qjfcffftw?: fe<m. II 

* fW*^^ to tots^ ferr- n 5fa 
*m tojij: mw k Ph i, (^) ?Rfw? wtkr: Wn<Jwia 

TO5jj: wfi #s|q f sKri^RTOf^wT htcf^ i a«n 

<*wwh ^aff^i s?r II 
To! afe iww war i 

£i^£ !WT ^NKU) ^ f3K Wafa II 
qfrft TO>in?H ^WPJTl 3*^'- I ?ft I 

Wsnsijr: P#a5*q aHHlft (%f^r:(?«) i mi frf^ia 
"ftg: wf.' ??nf^i ^wsr w*rcnt <h i §S^S 

Or (0 im*Bi W wwi V M w (») nnfii W» (0 as: (*) mffl 
s . (i)imnv k)^>r? (u)^ <l0 ««nfo" (lOtfw U») fafir* 



f%f^ir^ ^ 'j^i qTOTuM a^feiTjl till 

gtr-^^ §4 irraRTqf^f ^ ^ n II 

Sfrww^ ^ I ^K'h ljrH(S)(TOTO!T : n|g#t 3tT^I^ft» J -(WHftIWTi1lft.r-l- 

srftqr^r-srcr ^la^ife^ trawwif^grPij m m- gat g^ttf 

(| gq-^i^s: <llR-W'!J'j(HTITI^T7Rt WtgHWIi: OT^TfagfTOT^l 3C§;<Iht1- 
Or (0 mare (0 15 fnnsi (3) «5farai (a) *flar8*>c: (si) <3thw««i (0 ^SRi'ai- 



( TOir^WWWHMdS) ) — 

qg3-ig%K-^-^t-('A) Uttt^jr-: i 

l(5t: 4!Tfr$ft USItRPCT^^: II ?ft II II 

M«l^-^*l<*IH11-qif^(<c)^lRb«^C' ! < < t. II ^° II 
ft^i'-wiiiini tgm^ — sRpjjftOO 1 ^Rrfc =i flT4ra(^)^R^in?3^pr 1 

^ ^KUWi-'J^^Sft +?ilRHI (t 0 ^WfxWl ^UlR^f +l*flfi( 

WI I !I5!HT^Tf%sn=T#i ! SRTfI. I 3 TO' T^TT*Tr^f(^ ^) 5(RTT- 

Or (0 ara*i (<) «re«f*rs (*) a™ (a) «ra<safii (i) "Hawaii (<) sfire^fa (o) raafa= 
(=) ira (<) laiftfit (f) «nfw (u) aifirapm ((*) wfWRi° (\\) wnm^n (<a) qran- 



»m# =*—mvz 5* (d) nwt urai a^r snt^Wto^ i 
tf^#r Wifti ^ferft ^ TO ^ 

MRHWi ( )— 

«ftft ti?sj tptsi f=rop;: ^ftq ^ , 

WW Hd^-lil Jff^JlJ || || 

^ wm vm: *m^m v^frtymifci ^ ^ tor^. 



srarfw *ra:, fift h g<*wliw4*r. n ^ n 

TOT TOT TRiDWyPl ($) Tft>3!TW -41 Jf-UfH («■) I qftnjIJRTSTPI "HTfTTf?^- 
^f^l^M . I S ^fPI I ^3 ! 'i ft^fTSFI. ST^lft^ft- 

qfira: i ar: nfswr q^wi.-M+iRi^iT faferct ^thwht ll^rat ^ 
fi^t srgsnf^T sij^ht wrjt(?w) i ircrfa Tfwai'ra- 

fagH. i a? jpn— 

trow *$qi ?s3jsgiH i R<yi i 
qRiw-fM^ toirt Hi^is.3=n ii 

Or (0 O^fa: W umgfti aim (0 wnrfoWam (») ara GO fsi (<0 w» («) 
*5iapii (■=) mfa!RiOT?fofiF>iaS !<) i*^™ U°) m*fi> (u) <w <w (n) i^mn 
(») w= (?a) 5«i Ui) ia (u) *"iW> U«) ""a* (v=) fi^miiwin (li) Ofira*» 



^mr^rc fiRT ^fcnrq$^ n ^ n 

fl^wwr i #RqW— 

fe* q?:gnf5iT ( ? ) mfM tncrariT i 
■ , » wrht^ f^'-mi ^mafW^f^Rin (?) || 

<fh* (riui— 

13: USSTORTOTHi q qroun II 



Or ( t )<r 

(<t) a afti*i 




Wfaftit 



fearf? i 3qr?R ^qi^TTOwi ^rt to -Mjl^ft =ftq?iww 1 

w imi ftH i wftxi aft s^^qKrare 1 mt <*m$*w. 
fa^r *SP3#T ii=T sra^ 3T t%rar:(0 1 
fai^A^i q^t ^rsi « f^ftft <i«4iii.n ?ra II ^ 11 

*m$F5ft& *m <R*TT 11*811 

*RJ^($)RJT5rT PlOT^I ftwM II 

jit fcamft 5F%M - 1 

si??it(<:) ^4 ftrra 1 ^ ftw-JK Ptojpih. i 
3Tf%5?i(<0 ^^rw wsa jjfe-H^R-^fsraq. 11 if% 1 
qjf wHiPwwk4 t(<.°) *w«hi «wi+«i;i«ifWi jtfit ^ w ^ tttt- 

fti^r^-^m?TO! m^T^^r^f^Traroj^ (u) asfirai WtsP!!- 
cm.jifoK ir 1 fsr trr?iT#iTO^^-?T?Rt?iT^R fwr (?=0 

HFUgfTTSTTI I ^ff^-W^^Tg^TO^T? 5 !^, ^a-^I^H I 

^fa^ i w i stRe fens qt%i^Tf%: 1 ag^ (^) — 

q«uflPt4$m i « l IT l(lM^t%TT I # I 

jpir wa i -THi^ — -^ra fiigf?MT-<i«j=ii^ii 3 3j*sral«ii- 

^tTJ 'TPJIST'TT ^3^* *I^TTSi#raT, H<J STffl- 

Or (o f<a«n: (!) *Jm: (?) nara: (») (») «ro («> V** 

(*)<rai*if* C=) «ran (Ofa'w* If) (u) iav. uOww 



«NW TOT* W ■ww. # ^ f'^l^ 

itotftf mm i fra ^' 

q^nnfora ft ft) fS^raK ftf*m>) i 
3=, feftg (<:) sfoa A i spfiW 

( «IW )— . . 

H^ft war m m^sW' M i 
^rofifimi WOw) if « ^ fe#, ^ T 11 

" ^ ,.vfc« (,>«*,. (.) •I*™- (i) w S «*> f«V 

Or lilJWW WW'S w "'<'" nisraii" 

(,o^, m« «o«* 



^waW w ^,00 few**** ^^n^ ussw-i 

g^tm-.H w^wsT(<;)' : ifi#n : ' 
just: sf^irar: sirenfciO) t ^^ ra: H ^ 1 
sfag#-#m >iigwn *tjt(u) wt&<mRiw 3 w 1 
a^nft rr^wFTt dst ^ wit 11 

ss^t: fort ^wft ^ r:t: 1 
sfaiij ( feWTcmdJi )— 

fag: *tot: ffl^i <reTOTf*#*°) 1 

Or CO 




fsp^(^) (w^tuiR+JiA'=i<i: I I 

ffe: ftrat =raSf i ^rasxA ^Tfen^-^foj: a^^iifiTOraTWJ f!3- 
feft ^ ^ftrtt <wra i ^4 -T^ra: ik: fet i (x\\x%i) — 

4)Pifi*'-l« ?FTklT'- <i5Pi: TOi: ftr?: || ?f?t I 

*t— <t^(^) ^g=3 g tng¥(w) ^ ^ g i 
a^(^)?ifiRR? ft fm sra a^la: ( ? ) i 

^ HI<JcMM=l H<.*t*K'«j(^)fa3I>J. I <R5 n^IIFlft | 

5qF?n— gg trait^rm f^Fsrsmrtf s whj^kh wrfo 
iIthsmiIch+Ku) ^ra *$ff(t<0 Hsq-jf^Rrr i 

Or (!) nmfa° W araife W i*fr (») imSti h) mU' (<) if 
(•) *n #m (=) Piaift (i) 'aftqf'fl u°) ftmim (u) will (n) «rarn» (u) ?r{4 



ggTRfarft *c-iifH wpi i^ishtt i i 
•h^ihItiI g — ^irfi^fiiqpf Ri'^t^hi noiW'Wjfeg^'T, i 

II W II 

?m q^ptoj ^ratsft HS.wwi+wl'i.nft ^r^ifegff^fri — 

t<jtfT iT«mT ^FTI f^Frfi ?^wf%cTT II ^ II 
sOTii hiumh— wdcMiR i ^1 sfrt(0 ^feii t^rog^^ i ?ctt ff^fen 

I ?TTO "HST 4WtT| I ^WCt ?J^wfa<ll(^) I "Tftrai WHJiWi 
W'y^+K: SSrira 35?lf?t I SOT '(r-'-'ifetfo fa^F-OTpfiT I 5r3Tsi 

f^: I Pn=fR^R;q I 5SWI-HI<i+frl (3) I fP-JT TOs^ — 

ft^- (v)ip l HslR.'*tJWi Ih^flftWijlfl^T I ?ft I 
3^ — strand m<z (k'Q^i tt?^i ati: 1 i 
3n<wstiii<jH<w: itiCum, ^fg^ffi nr?: 1 

WHH<3 IfftwWPTt TOtStJtFFeiffl W- W II ?ft I 

— 'tiHjwi>TOT- , -^fc°itjiitHti:('0 H' 1 

WHlfi-lw'H ^ f^Ml^lWJJI 

m ^F*<£k.=iw fwr ^MiHft^ n 5ft i 

■wqlRi I S?fRI5 <9t^*l — 



Or (() U) U) maSifti (a h^isi (si Mtsn° (() fftifno (3) mmv. 



^ mm =mt^t miri \ 5%n 
^(V-hiR^ =n^7raroj qfasmTgrci: i ^ <raj^:, 

^T5TO?I5T ^I^ffK^ETft^. I |ft || ^ || v 
^ ^ WI^I^HWW I ^ f%^ I _ 3mf ^ 

"V' 1 """" W""*"' W)«KSI' Wtingj. «) *tiw: Ufa 

Wfw* (= )w „r« (Owft,,, (( „,„ W ,,„«,-. (f ,,„^, jm . 



q?lft?IW? *EFT sRHI&mw g^'- I # I— ( ^5 W ) 
^Vftsft 5ft: WH, I aTrS ( JJ?F5 «,|« )— 

sra: *fMt("«) £w ^Twft'wts^sn ii fft i 

W+I^MK+^H I d4*H— 

vmrik $n.wm.**RlL<<) ^ i fft I— ( #5 W ) 

Trnrown.1 & g^Rftwi^ ^sraj^q., "Rfraiw^Hj ^ "W- 

Wtij l Pl ^ ft Wfcl I W\ ( ) 

^ ^^^fraR^Fwgww? ii sfa i 

«UI£<JM> MI.MR+Md-MWKWir^^MI'i.M+.K^Ngelfl*)^ i WJfiflsft- 

Mdwi 1 *, a^^tift ww^ 5f7r-*wwift-4«H4<M«s*ii^+H, I 1*0 ^ 

d^l+il+WK'l €j!FI II fft I — (^l«) I 

(<) «unft«iiif!i («) flra (=) 3?]iihi= «) ««n= M stanm* (u) (u) ift'S 



mpraiM^i ^ (i Hw i sant^y^ftfw^ Wh*i m*a ft: wto(0 

^■tw i ^ fawn:, as%w.i ^f^g^Tfaj ft^rft i arft 

ail. ?rfl#nT: I ^ifa wtraran I 

sa fawirara wistRiRTOwinfaqifa^Fii "irmrai w^rt: 
sprats^ swftsrar" sfa gs^rifaMftfa Hi f I tn,IiqT: ufa*^" 
gm««fa^ era fc-ragrrir. ^OTR^^wsraferaRTg^rat erarawr^r- 
g^m: I agrB sita^'st ( UI3 ) — 

rtraraiftfa qsMr <is.^ii^<Ilsftii: i 
Sr^gfeg d<t*(dM«* II 5fa l 

*TJn»T*nfSR>flf 3?^a, («,) * § l^lH^lftlfiwnjj^Wflftwaoi 
^llMRltJH-^M-MKlfiWT^ftfa W=i: I 

ijjSfjjqj a ?sjylHI ^^(^f^lf^l 1 *Rat3PT: I 
dMWlfa srRPjftMKfa ?J5FPT, I fIT — 
iFHMIPU Sf^tR: t^fTTWCRa^fa: I 
asri: i$8FTa*T ^fe«Wi:(u) si^fira a || 
swi: ^faspW trrai *jfFt3TT aa: i 
ira ^^(tR^iwsr *i5<^fa4faa ii ?ta i 
5t^t: ^tafl"Ws c iOT =KTtfeifii&a<T. i =t§ ^fasrr fa+iuife.cii'ij 
^■n ( W )— 

^raa: fasra wfts: ^fwniiitKia^isnCw) n ffa i 
^FTifa TOi^TOiaiii, i ^rar^nfa, i ail ww-ti qfaifla i fa^g 
qwR*)awi*d«i(^) <s%rat HTn3rai5(^)"i?ia *mRmihhk4iA(?u) i 

Or (()fnw (i) <raftran« (0 gaiifV (s) wreH«j (») wa* («) <«*n»it 
»rer§tt*T° («) siaSt M »rrnft» (0 i» (*°) ami (u) o«i i° 



m e^3RT smr^rsr qforiu?t. mi iwftnifaft 3Rrf?-(?)q^i itvto- 
qfcum-ftife: i f# srfttH fer^i (?) =spfef fi qsf^ gfiwn, m- 

frarft tori sfHRrcm (v) i ^nft in^Mfen £w-*wr ; 

^d+ldH^I^W.iilH qfUiJWdl || 
^Wmm^'+^ldlPHfi) M j -<lprt ^I^MtiW | 

toto fwt *nm ^Tswm f^^fi to 11 i 
rig^OTTTTrfa <m<(iRi dirf ft'Si^jm-iiHy ^iTt,-Mi ^H i^»^ra ^ 

isNKife +wi(iu sifo^qrfi!! dpii' i 
ferf ■^Rt.Mifoj ^-iifa-iiTis^fo^ ii sft i 
=i ?ito ^pj f=Hiyi rrapg^fg ^p^wt, si i faww- 

tl^il*^: i *mw.:t sra^iwf^tsninr fam: q^m: i gqi (5 

•jy^RSFT vm^n gwsrcnTO^rJtwdlHPt 11 11 

«W ITFlFtT^J '-)sfq 4M*|-+H-^rjff?TT73w# ^frfr l fa ll H^cM ^ 

jj^jn-iTi ( oj? ) jffFjqpraft — 

^Tp^Tf^WFT-Hrrfq SJflcq^icR^ || ^ || 
<^ wnfR^f 1 aRnh ^srgs 1 ^rm\ gfcn? 1 



hi*(I<^ fei^i^r iftiTn^-ji $u!H'*f+=i)3f (v) 

+mmh ^ « ^ qwfq ^ fan ^roi =fr-:ra m n ifa n n 

g^ S^T f^R: spcTT ^TS^TSftffi H£; II II 

| 31^: 3H«illVt»l ^i: wfan ^srcpjflWPire; n+j: Jj^if^n 
t?nitsw- (<0 ft?IHi <rh h wra^i | 

^ (U) 3Rd«MIH jp?3tvWR 31?! II fft || 

i<ll^di(4W4iR=i'i mom f#t •jMfl4r^*ic*i'ti^(i(^A)wirtiiR-JR%^ 

Or (0 ijfiireroio ft) irijh" (?) wfinaq (») ni^r** fl« (») anq^a«i 
U) («) aW«m (=) enprfit (<)it«mft» u>) <j5wiwt (u) 8 I • 

(H) =amwi <n) wfa (u) «w (u) ^ww" llthnw 



srfewt 35111: ^srafitft fro;: i i*n 'tMr — 

^T*wts?r «$kwr.(0 ^wmIs-m^w n ( <il° 5130 ) 

WW ! ^raw4flr=m: u ( "fto ^ ) 
^fc-f^ftm^-trzmvi ^ u # I ( $i?<: ) 

OTT^— fem itipHi !<KHI<WH' 3 M.3*' I 

^rft fTfft ft iy i fn " 113^1=1 jjtm '■ 11 5ft 1 (ir<> ^r-«) 
a*4T sre^jp — a*4t(^t)s(triri«inw. to^m: i 
^w^irnfcwren i bK<Li T «i'n 11 
wffcfarWtfiyM frsraPT Ih^IPm: ( ? ) 1 

^WJITcJIR: ft-MlftWtoliKi: (tf) II 
flWTtSfa ei^Hiyi^W MtiK^l^l^lRM: I 

gtn-^-(^)^-f^^-^?n»ijTT^T3^TRT 11 \\ 11 

Wlfii! I ( <MI<M<wJl 3 ) — 

^g^(t^)nT5ini www.fa^f*: 1 +?imtnh. g (^) fcrKms^rat- 

Or W B5sm:° u) (a) qrerasi («.) («) stoPs (») «w' 

(>=) iro (<) wfiwtow (f) *fint (u) 9": (w) 3^ (it) *3"ii (l») a...*w 



fls^rsftq gfe-arrensfasif%;: i gferara(^) irni^row a^ra-Snift.'w 

fa: nfjfr ^k- w5i-f^ra-(^) fen-'ju-g^-wrft! ^rfa ^ratra 1 
sphto gratia 1 i^it^ ^M^to^^Gknit 

Or(i)*fai» Mmw (Oia=ni» (0 «fiw*w 

( t O «qtf *>ra (i») ^wwftSmwr. (uHflw (i()«wia!«ilii 

(t«) f>renre U=) «iraifii<i» I* ?» (v) («) «5"ra° («' 

(*») *ar <W (m) «w *P ,ft= 5° (< e ) ""'^ (,<;) 5<8 ' s * 



q<*at?Bn#r. (?) fecra;nm<*% i 

fra^ % fowm («) ^ ^tpbtcs g mm u 
im i ifcs;^ g i 

<w- w^' i j7Hg.j aT%?'mr f^q+idd-Mi ^) i «ra srfwu+n.: ^pn 

-Tiro feur— s«i5ramr. qr^i^rsiT i otu terf*- 

m*: c wit y- S7 %- «wnsgm i 

?gpn^ ^-HTO-jpT-sfaTRll *ifsrar. II 

?irai fj^trr wii wrs a^ra i 

am f| frw?ra ^ WTfi*w^ g hh^i. i 
im qmtM i s<p=t g ftwt g 11 

Or (i) n) v uJnlsmUin* (O fimmr-i ire <f|ai» (a) nsi ft fiuimra 

i h!i» (i) Saft (w)ftism l<) «na*i («) sis a i=> f<»<«* (<> *nun% (H >tT?^¥f 
(«) 111*1 <n) ■nww.«fii« i«)«i»w<o (»«)s*jnt« Hi) *• 



-mi— v\m »fN Jimftfir fofor i i 
irw^nra ggij ; TO^itw^ra, a^p^ifon 

"33 U) 3 ^aR^i'gsiy-a ^ wrar 1 

f=rags ^ ^**Ni "k^tch. <r^?wi (a) 11 1% 11 ^ 11 

fft^q.1 flW <OT Sffo: ftfW ftsraRt? I #TT5— 3n3Jigwfn^i# 1 

3Trft(s)?5t^Tf%: 1 ?iTg: ^Frafefq jTwHift.(^) 1 g^:imgtici: 1 
"afa tj?r ai;-ftqm(» ? ) irtaipjwmT" ?fa 1 t?a ^lan^s^grwrf^-tPiJ!! 

?lW>*TOJa(?3)!aTft ^tWRR ?I<i3ja || 

^ fjj^amfa^s) rg: ms wwmfa 11 

H»|1igH«4p<1 fWITIW^SJl^Wrl || fft I 

=t im fosja 1 t^r^,) "jrkfjp-i: 1 susngwfi-irTSR Fi^yprfiTaT- 

mm irara» <«) snfii?*" (e) JraWfa (<=) ?rt *5?i° (<) qwfiaa 

(U) (u> "5<iij>tinnft (»e) <ftn: (t=) qist (t<) w 



m "pHr ( «R )— 

itffrtft'FRra n^W^ira n^Ji*S!H II |ft I 

ilHiH (3), ^g'.'SRtsr '^srtt , ^RMraraife^gs^ETHTiT i g+)Mi*yi ^ 

TOTS^t'-, fifOT ?fa f^FWFR: *J*(TO *IW TOH HhflRZ^tt) 

afeft gsrara **n^ fs^i 'wt +f+nj!iH. i 
l*4i=wif-i+ tywt^d f^t ii ?ft i 

*tijT\tMK: i qrc 5 *) (rs.) ^ to^ xRifawwuiw ^RptoUv) i $w i 
WMiHVi i — sp^u;ftrft-teiT>wq i w^n^ [ -Ti (h ( ^ ^ftfcj *n<WTft 

TOfafttf^W I ^tlRngDH .sn^-*wf*^(t^ I "75 ^ THl ^ W- 

(») Dm 3W*«8)° (l) <NMK*!« («) («) «»TtH*» (=) faSTsraH'' 

<m«H ((») *rra«m*Sn «W ^ (u) wiun alto" (u) ^rafnait 



gipRi^t (ft jRlw-wranrfii: i 
%31g: wfciT(^WH: (?) II 

*M5llHtM5*TSr fSFTOf!TWJ(i: I 
^f^Wstl'TCrTOl?: 3T*s<Kfr(X)-4)-'.<M I 
^TfffSN'A ft'^T^-QTW-C^) II 
faw eftfi-wf? (5) ^rft^(a) figJTSTlci I ffa I 

HlfetxtH I (WT QW? — 

^■strfore; fsur !Atf. OTfrc w a*n i 
35^s^JT(^)f?raii ^ ^^jyiKjH** ii 

95C-gn-f^irts9 (*») 'TT-^-^K-Tr^i?: I 

^te ^RR3f utto >ag gsra ! II 

sfl^^M^M^I-*n«'-ill«IW^ ^ I 
n^' JTHWHT* -4 MM I pTOtM+Ji'-^d II 

iiTOHfg JfT T^mPitfesg^Pt II 

m^E (»?) srairj RiB^ -*pnh n sft n ^ n 



^TN feiwil ^^ElfW^ II ^ II 

wmi m% ^ wdfo ^ 11 ^ n 

sraaj-5(#i ^(3)sraw»nfWr. i unsi (v) *w on ^i^-asp^ra faro 

gjpti irh jgr^ j^fe^ JM'^r| TTTPlirfrl I ^feww«wr=iiS<l 
«4l«^b l <H»Wi! (s^ft^d | ?TfR ^-iff^tgrfiff | cTTI fiwiwuiwi — 

arc -M i ^ i ld qra («.s) ftti^wfrt-flfei wfr? wifi <t>c<iiTiH. I ffti i 

f^qif — i Wwri f%iraT(^)f5a^frt-5W^ri: 1 

^ sbA^jVcfclfH »I?I-fd+l'MH*;ifTtw<5IHI'Hl-'TM-Wft! (^?) q^rft gw- 

jitI'. $w H5wpn-(^^)irafei'ifti5i spirt i 

Or u) <rat«ri° Ww^wfH 1 n) siiftre <fi i») aisJUio ;») il^fa unla: 
(ajfitaisn 1=) n*<ftjtin° Wmifl (u) aifa *iM s 

((0 sfliiftw 0 HO n^nsR-sara: i *»k it«) twaifS Us) ifa" 
(K) wrwmr Sm (t c i wsn <OT iyst squn ^ (t<) fa"ra "ifa 



*J^!t s&rfa— 

H fo^TT^: e^tOT?: II 38 II 
s^raw^n »wn sfa qrgf^ra^ #nsn tto i b «trht 

Abates*:, n^m-trf^B f3W I a, I ang: 3wnf^- 

5p*m era: i g wiw: 1 g^ra ^Nrar «wk=<h eraaa grs: ^aif?- 
5p*Mi-ijTt>:(-0 1 sri ^ ?W7t: gsraw |fa f%ira: sfts^i: 1 a*rr — 
sqw: g^: site (v) §fB5 sw: ('a) 1 
gsiWFraFwa Rm^hIhIci pjai? 11 ffi 11 11 

sra*? %a?w ^iM<<y ^rqfa— 

3T%ftt fogfen ?pi^lHiir*4is(«)sng: I 

oTTCRWNftlTb^ 5TT«TT ^TTS(<:)^: ig: II 3H II 
sra *wtw: ^aarcf^a:, 'sreaasi k^m a^fa-C.) ^a^j ^Hfe<i i w 

ira^r sf^resaTii w2fg a ^spraa 53ft: i a ga??i ?reaa:, 
rfl'iw<Mwi aw -Jcv-'-wfa^Rtiwr., to ^sfaw^satefawrfHronjatri i 

i^rctvira*HTaj ft<^N+-«4<>4)ld:-(^) wwhj qa^ sNf^aa 

w fawMwiH 'jJhIm TOura M*iJ(id ? ^ H=mi$ ? f^g 

•HHUKI-WIWHH^KtllH 3Wfa M<.M*KI gg i ^I=l?IPnfi)=lli(+.f :i 3i1+W^4MW- 

fagsta wafatw^Troawifo 1 HtfstKift^Tbl g wrra-ftrjfen- 

(Oifiti 99 (a) fisfl r° (t;)*wt*5i: (<) Haifa: U«)mfl>n< 



fezm ufat&nv fori itft, sts^rarc-a^reN to sfa ^q.? S3W.i 
fi^rapj itr aw wwini (*) ; aw Trprara ?t<? 5fa i 

fag(3)wW: i m m aw ot-+<-u!iR, aa aarsw -ifrMifaoiw. 

?^- fr»w i i>fWw is wKw fawsm i imu^in: ^llWiHWIS-lfHO^II'lTT: 

Rcqifa i awr «rcT(a^T)3re^($) sTfifgw^ra, ^la^rirftstrai ^ra^i 
^fasraw toi-HfoiRiRt^m. (<) areftwf*'!: i wg: ngsr wmiw 
<<(w«?»mh , a?w irafe^sar^fowg: i a^Tsfc^arsw Tten s 
aa fa) <a<ten«fe rer faro:, (i) irfs^iw ftqq ?fa ^-*roar^ i 
•^imhwi* Ricnnlrh-ftiHiO wr^na: fartora:, a waa wtowt^ i 
sRKfi: wi H<?l(H^H. («,) f%W% swafoa ^ ^ntlaWl 1 *: I 
Hdw i Hm^w rai fma »raa: tftw: i 3v*r- lira sfsftfa-^ifoara: 
RtfoHiRM M - to: i *s <^ wi'SRiFia s^rar^— i wiRn 
SmR*£^MK>m: l Rg: H^Jl'iin. hhiwiw Ig: I 
. <^ww^i+^-(u)?Tt'ai3T ! ??[ fis^r: ^wsfararaifa e*raarfa ^ i 

aw(?y)wrft i awi^t Wwra fTg<aT%^p?. i ^t— 
%^nawra^wt(T)again i a? w — 

^nja: ?r qgfasft fa^ft Pr(t*<JliMg: (^) I 

tf **rf(wA sftrfi: Wffl=( II 3MI 

isn^ii^H ^wi^hm, nw-il =ii-^h. ; a^ a wrafa i >raw oti- 

Or (t) *aai!( U) u> fim«n° (») qfti: (a.) a srturft 

(<) irennrwsws"! («) fim (=) fmaiirio (*) (w) to ({) «a ira ft?raf si *<= 



" wirasT^n 

*q$g£ wrsfer ifopffi* j^^7 



#^T^frsft i^nt^s^'RT: * ii ii 

ftWITORI W feTFJT WERT ($) I IJTT^ (^o|^o)— 

<^+l<+-(<:)fa'.4KJH%f% v<-',) t%pj crij || ffa 1 

Jt5ltiT?I fcPt »JlJ||^4MTt: 1 fTTrfi fr-to'stI — 

JTH, 3^a«TTt%fii: +«ti*iM pT'.MI'i.-wlrMl^— ^7T!%-^l!W3 fft 1 

footer trjft stft srai3T^ij 1 tot ft? iTf^ gitf sjpirflfa: 
wif% 1 fttftrft wzzm (v,) gwi ^ ^roi fr=r tft st;^-^) 

filWfcilfrt I cI^tE fTrTOq| («)■ — 

Or (Oifitis (,) >rm: (.nf*,,,. U) f^n 

f^i«*sffw Pi^ (0 'Sim: W uMnfa: (=) ^ikTh. «) fl Sr»° (*) TO sjufi, 



5* W<?WM54 

g^rR ^ f^fcTT^ flirrr^ tflfrptfa^: II 80 11 

qjTFn-^trft (5) frani jpTOq ?irwHi ^ ^sr M q^q; (<;) aftn=r 1 

WSPPW^R imh 1 ^ Wt^j: I XciWHsj ^3R: 

11* 1% few frc ?mr- ftu) m+iItMi: 1 
usiFrafo %w ?r fi Jtarar: *fn: 11 jfa 1 
ft^sft {1%) fern: jftRratrR^ (?o) ffcpft ij^MfcTH gur^ 

« <ra rsqi srsn?; fan (^) ftjja || 5^ 1 

lywww- i ^rc =q <fwj irm^rasfq °yim<iysflft (^) q^qft 1 fcirara 
TO53Tf (=rO >rm-fH".MTi1 sqmrft 51^1 >ra, qra: <*m Srt ^arfti sjtnki- 

(^) «trpt tra# ( qWHiWyitHM^ ) S^rRI— 

Or (0»«H«n« (^ivifiiTOo (^) qnprl (») «nqrai aa 

(UlPw U*)«fit<ra'a (is)™ Cu> isn< f«° (t<) "fltiaro: 



n$s^w<Ti*r<ij (03^b a^ffPsn^ipjjR ii 5ft i 
(TSTtratsft (^)— wft (*)+*^i<il jp^jT-^pt ^ ^5 | || «o || 

cTT ?TTfq?H^T: 3*TFr*^T $&T: II a? II 
: pro wm: «tft to s'ftf%-(y) i e ^ »?tn: 
pr^iaift-^psj: i 5tt%t#t m^t >j%r: i gjwi^ft g ^ iift to « 

JTt5-(-s)^n %ft R(W+I<1 53flb I JTtTOKq-SW#trK3?|T ftftrt- 

aw^rron?— aiftfci i si Bm*Ki«fa {c) k&n sraf&if^a^: 

^ITftRrff^fRj: gun 3tFHT TOn: +4=(iill^ ?r«jft imftft, §*?Kr:i3- 
«ft^*tm ftw g^^TOT 4iM«^«i *r%is|: ii ii 

wi«.i«?mi«Ih *ihwh1 ^-fnlHTt^, jjiTfarft tor TOijft liiiwwi- 
grr^ fTJT%wCT m to Sgafa) fa-j-jifcft <# M frmg — 
^"Trt^ srfmfai faq^r: ^TUTf^ ^ | 

*rfftrftr ^fl^lfi!!, ftw: *R53!Tfa pfqpffa— i*<TTfa ^ 

H^: g<snro g^iw (n) ^ w i mra (^) tot: 

^PiRiTiir! ^ ^ a^-roW^ ^ *rafti ^ h snro ^ i srsr 
: to^!t wn ?h. faf^-j^ro ftftri <ng fH jrf ^ ?ft | 
?rat^3T!iq— g?ra1n-(^)ftftTiq,«ift^!2^T(^)?mra: i g^n-fafira 
g^roura: i |^-i^-wm-(n)ftffra sres - KHiqtire: i ^"awr-to) 

fltuft^Rf g+^Hif^ra ?ft i (?i)TOui m\ mGfcr*n*m f^t 

Or (,) ir^ftraqtw. (0 «4*ft(v) jal I ST («) s'ftfiti? ||)vM< (<)$*|R« 

<c) m« irt mnnft. « ^atfa* (?=) ^ft ■fmp« (t() *fwt 



sewwwvi. 

a^Mlf^atraOTq I SgrE WSI-iW — 

i ^nfiifi-+4nii (3) trra: *i<iw«hn.'»>: 11 ?ffi i 
— fel5 f 5-HHI^Tt>H^jM' sK-(^)^sra?j | sft 11 || 

TT^T cT^Wri ?P| HPTWTirj TfcHrT: II tf} II 

(t) straws fi^ (5) f%555-? t Rf^-n'=Hn u -i!i|' ^iTfgflTJi'nfwi^ «Pwi*i 
pjfo gg-qr 4ii?nw«^PP^T('4)3i''iwi'^Ti, ftgft ^pH^ik-Ssrar 

h^tPst. i^i^4f'lAwil-^t *f*r- &s fig tmnwtrg cwi<Mi JiTfii 1 
H^ra II 8^ II 

*rorrft fa*pfT *rtrin (?«) §sft(? ?) ^ ^ 1 

5lftft H^55: §li II 88 II 

1 %5Rr: %5i qroara JTWsHiqfisra srHMlft %=f?f: 1 suflww 

Or (*) *«Jrflwtif° (0 W *fliut (?) nnV (a) ««ra« (») UBS* 
(«0 firm (*) ^ «if«i (0 ft" («) uraafsi «w (=) fiw (<) ((°)«1<fl 
(U) (n)*um: (U) ((») (a) ^fiw'lflflt 0 (<<)wfa 



WtTI<4H^r| f^R %fa ^ifra (?) 5ft ^ g^K^Ft I rMlvlliMTSRH!! 

flml&jff aw: qforfcr. (*e) 1 
sniwfstft *zsm\ riim (\) \wm m\ 11 
W (») %wr M %f.t ^ Tspfat (s) wfa ^ 1 

>Mt % !?RR1 ^ ^T^'TO^-^^: || || VW II 

sT^rfe ^feqR^T ^^FjroTT: fef: II «H II 

+km« (l°) fwm traw w^: wN^^f^sjTTpiTf-TFTin^ ^tsfror: 
fWtm-ajT^ (»?) ercWI: 1 faf?t: ftifafom: TO?ii#t: 

qra ^ aft JFi^tsgJtrftr^T ^fo : qg<j wfi^ (?'>,) «=?fa 1 <nc^r — 

Hn«jrtfl?Ml UftMMHjW-ftftqfl II fft II ( qH fto tfi^j ) 

M d^^fj#w(?^)grfr £<ft *ra-fsdPt 11 ^ 11 
sife* ^-•■fiTE'T ejsr cFsra% fort 11 n 

Or ( t ) jrflft (,) tri ( ,) qfwift (5) <jmft (a) gft (») %sn w|. (<) towPi 
(«) *«t v =) aitjf. (<) ,),: „fi« ({•) ftKKw (m ^mnmnnsi «,) ^v. ( U ) iv 
((») imsisi (n) qnf n raii (.^) ?IJfl ^ (0 ) jjfi. M f ^r T; s fl» w t 

"4 



sfiilRjiiilH^^, i art ^i/iRuji grpt m% (v) ^fNgspj s^tot, *ra-twfft *rl 
^ lifei* ('a) ?#otfw? (s) faw fost. i "Mcijf^.-ft^sPi sfiflfi^ii 

■J7" / C / ^lt% dfWH f^TMTT "TFT IT fcw aft (i) II ?ft II 

; ^-^(rhMWW *M#H?l-(tflV'A — ■>)<ja5')l^ — 

|fe?T^S^W^ fa}+HkH=lf-<fol II 8<: II 
("0 iw rfifiiwiPi aw *wi»iii (\°) ^fiHinrv awi: ?ra>: 

fHMIdlil Pt4HHI4<ll- «ll"H=lfiHT ^STCT-ftwj fMf%a 3TR3JT5jf%- 
(U) l^ft^T I 3^tft 1 ifeHftl'- '*l+K«H<s. 

wjd snra i aa !(iPt.MH-^ft5i<u Kr-eV «U4sflcW (?=) ii 
5c«i (u) ^ra^H^i *h«wh trains— 

fg^feTT Ui-ftS? f^TWT^TT ^n^TPTrl I 
fa^WNcT-^Fq T5T »Tm'"-?TTTRT3; II S"*. II 
fopTT 5P^T (?8) 3rfj sft*T% 5|g: II V II 

i^rl I fo^tW-^fRf fsiTOIt ^fef Trf^ri 1W 3 

Or (,) j| fiftjfti: jiroft. (^Pift. (fuiwi w ft)s>M5n!i 

(») («.) aSw (<) 35fsitTi5« («) ira Tafaa *fa (<=) sfa >pr*« 

U) fin: W (»•) wi* ftWsfci afs° (u> mWrn (l*) 



^san g^fa qfcrcrft i w^rfaft i 3^: fo' =t>tWi<<M (?) 
*MKi srf¥r MWcfM^: 11 

argjTRi^ fa^ra ^Tsgm^RT ^ 11 v< 11 

„. f„. bib<=— «i 

^fspj ^nripi, ^TS^'^if^^Fi. "^t^TERCR: FifiiR 1 g-^rjjpg^raraft 

f^JT strafl ?TRft: qT^-qfSWKfa II 

w'wiw) MWJtg'j^iR insr: II 1 ( — fa<> qfs «<jo ^hh) 

Or (0 f«isw (n) srlftsiei U) sifirai (a) 1WI (*) sure* («) iw *• («) <ala 



t, tirrowwsH 

w ^ ^ nSsm *ife*ri ifim " (0 * 3*n* ^ 

^ ^, fe;a ™? & ^ J ^ 

^wta^S***** i frnm *** 

^ (i) it#iftft wrt l 

n =j ^fqqimsft ^tw: (1) I 

a^rr s^if^r aftK qwareh II 

^ft** ^■Mwwwi'R rffe: ftwt sftra »wsfii i f*ft- 
f^ma-fliRt ^ «H i 

^tHH^a !?T3ra ifeE aft II |3Tf^ H 



^ *f*r* Ws) ^ ^(V^)f^^, ^*rft 

(^Hraic.| ^*p*r^i(uH____ . 

WM www- w*™- ^ <»>^ r ^"* Bft ' w 



^wn (*) g^ra %gj (\) ttmrz vma&mu Sfa i 
ftra-3^' irarfa urinfa i f^n (<«,) fo^f^i— 
. :i 

^^(^^nrcef sfyr forcrfcr^ n h« II 

fWwf ^Rrft-nsfiT sra(5-5W5 ^ faro «rst fa^: fro) e =grcf, 
3trwi ^ furfur sawra (j^) 3T[^j[ ftiqrftro fw^sni SftpfrsmiK- 
j^qi =ni (•»») lifazi 3) grr=nf?mqr^ #b 4nPi H h i mi— 

^RT gfe niftj^rftis: i 

fWTRsj ftra-«iWM gfts: ftr^jft n 
sun ft^rer— am f;w3T (^) ip?-sim?i ftfe^ «'w i 

^TPTt flftieiR (q;) ^ ifmt #51 ■ran?: || 
«?rh mn (».<••,) ?rm jffRisumg'JTT. i 

^•n sprig ffrwfstiPitiT— 

Or ( t )inn: WiJwji (Off* Mufwwn (0 ™ (Ofrntm 
vital i i^ffl. (u>^« 



fl* **** v m ^ , | ( ^ ^ ^ j 




H l f^-H^ I H *l*toH ftTgflST *tJM<D sj^RB: 35%T Wfl (0 

^tTwft =t *n«fi i 'sr^ra (w) — 

srapl-sftfa^ ("4) ?rfe faactiiT 11 ifit 11 

SITOT^rafagAsfa ^-Wl STai<BI#JSn?l (V) WssMlfa ^rreftfa 

f^a^FT 1: STftfT sq^Hlfq^fRl II «A II 
3TH-??*: W irrcfo (s) *sm ?m a: ^r-ri: W fag: WW. 
*R sift s^r ^gifs-sraramir?! *R %R*!M a? spi kfa ^nmfa, «•! WW 
n: ftiM-n'. ftfcr* iTRiHifa faf^.-sr: $\W- ufaqifaa: 1 TO 
S3«?i5— awHifi^^ 1 ^'-^ ^^^-Tft^-ra ft**i- 

HTOHtn., HHWWlf^W- II 

h i ^h i ^ hih ; sira't.c.iir^i'-iifasirofj (<;) ?spri"jw ^^*s-iff?7F!Wiftqi?- 

%H f^TFcTOJ RTKlfil — 

^Sfq sqs^S (%) iTfTJ^fa (»«) <RJ felcTH I 
flT^ ?TCT qfNferW W II H« II 

^roarere-s^fo: trw; >?Ri-(?0 sfiffit (^) ?i hsf-s^t (m) m 

ilSfT ar?? §&>m ^Sffifa^lfiH: (? s ) I aR35 fWlfavW 1?? 
Or (tl «fa (*Hr*iii <55otftt*i (a) ^iftiaia <») <«>**wf 



snsj^aro? ^ (?) ^raeH^ ^ awiwwi Pi W 1*1- 

3T^qr fa<3w5T §JT?TI fc-p^ II H< II 

^•spiiq HvH a^ft^t H^sr- sr^r ?fa i <ra 

sswn?— f^-jpra ('^) fw^mj §I?t: w m ft ^ supra 

^mSrmwiOTf'pft (S) sTTWfi-TT EgF3-S§RI IVWfflW! 

jpj q i g w: ^mr gRR ^t^i i 

3»H: gUT 5 ! PTTT-'RTOR, ftl^lH ?TraHTSH 5*!%^ ^TTf^iT TOR 

jft^: ira: ^ Pttt qfere-froi:, fwi ^ramft 



Or (v ^asra * «Jifininii?«<i"is ^ U) ^fw (?) fi<I<|Hji l«) *l i« 19° (») 
TOmw (<) sflsrwnren (*) fi<m° (e) w3f ( c ) <J afa" (t) • U°) «TWjii° 



Wn^VMfa^fo-JWTC SSMg^I^ f^rTOU SffaqT^ffe — 

*)!(i-*Mf s^nftpn flini&QHMi im^rpj ?ffwi ortpsfltX 

$WlfaltMkMU«IWdd*^ H: II ^ H 

Tfw(Ft %fig: («Q wfltRii ii %\ — ii 

WI3RI wtn-ifra^ : wm-f«w-T.;«nn ifvufufi (j-r*,) afa- 

qRrft— 

f^-^N+'fa-^f* -ft ^N^-fos^ I 

mti O) 5irnci enfa ^?iffe hfw * n m ii 



urtw (0*9*1 (*) «roiPtE (=) qi™ (i) ^g«= (c)<n^ (i'tiuaifq 



vzwmm jflT-SRp^nswi Pt»w3l. tow t ro1ft? ton qg-fl^fei sra 

WW ^Fg- Wilis 'l^wi WW ^H^TH-p^: | ItfJHTt'^rraWT-iJIsft 

sum §m ?trt gfo-grftfa ^ ii 11 

i^E-^tRt -^^!ii-(^3ffc)»jjH?.MW trow 5h itfpt gfag^ {%) 

ylrWRtig I *Hr| |f?I ?iq: I 3fI_RMl'*<'+ fe^tPJ ktt sir TOflRT. 
Slfefpi =4I<R i%>I5r *TF3 TFI51-<f^rt|i((d || II 

rrarss^rftm?: titer, fcmw-imm n ^ n 

>H ffa- (u) *Tfa>5I*il+Wllil! *P?a: I 
rtwrfes^rfiiraT ?rf*fi wfi-irr^l foq^qT 11 1 
3?i: afesfi ? wis; — 3^f ; 1"^ 5<ajjn Tarr^f^ 5t*ft: iTO^T-?fteW 
^PWt: d *BPOTT^fft SFjJ'- TO? TOIWt ^feTWTte'l *£HI*mc (^) 
WtiW I MVM ft^WT&RI Wraifefr I rP-TT <tNr ( fts ?|£ ) — 

*N (?<",) iTHmfa sftxE ) dc!4«l4+H II fffl I 

Or (t) qij^Jrawaansi (*) TOwmniU' (0 i»i»o (a) w<i«i$V (») wiM (<) gfingftii 



In: ii e*a — 5s n 
W^^gW! ( M'.^ ) '^ft— 

^Fmwrfa fora h^r^j ii ii 

fe ?r jpjgq i ^ '^tott: swraA shi =r jct^ui i ^ (s) 
^ (U) fafa^ HW: TO^W I Wi: few ^RFITTOU-ypi q% 

i §v?*w itH-fe^"?^fn-^Tivff?J!4iiTOimfi , 

*VJ*IS.'!W ■ '^TR-q^T^RFJ I ft, tNst — 

sin: "nfiiFtK sq q^Ttsf^fyFtg^i n 5ft i 
*rarft-irRfiR %^-jwr3H^rwp}-(» j^r^te i jjtr 

*HTH Wipift >1R-W'-4KHR 5E5Jtf* 3NW?t. fljR g 

Or hHian: (Oirafw (»)mn5*rq ( t ) Msuaq^ai 

(t)imwii is («)flfq«?fti W swlfint' (<) i n^nft 

qft«s4fiq Uiliftfa* q^sSt' (it) wir 

(»»)iH*i' (u) fl'titau. (u)wwi? (t.«)Hiwira3° 



JTlW^t «IR JRT^fa (<*.) II ^-c II 
"R««f-fTOtnBH <tc*tstt m&i tot ftfl^H (» o) faw--t»H srSmr,, 

4<wl-* jot a# waTOn^-^urasm; (\\) n 

^wsan, qro-CTara ^ <p<?m-*rrw *r?fa (^) i w 
qra-irHra gfa-. «n asfa ^ i 

stmaMMifa ^r?rsi qr^R 5rr% i i 
qpfRwm irra (*<>) ^ srsrrfattHF,: n 

Iw^Ml fOTI'fl^^TI fax) fal^: | 
mw- sin: ^T^: frai'JTI Jfrarngg: || %fh I 

Or (0 urenf «» W «nnft ..*) fwi«rt ft) 3*' aw (a) asrefii- (») «t>wftra 
ft) n snf^ («) fini «w (=) ana bit. a (<) xirarq ((») fls*ain (u) ftwpw 
ft*) wSqmi ftO ssmawwmi ft") in) r? («) tufa 

ft*) HHHgfis <si° (t«0 «*« (U) tv) *lwt ftO nnifirat 



*t -n Rkh w^r ifra (() fmn^4ini?qffi (?) ^i^r (\) irifas-qsT 
arf^Tt^i'^i (w) f' ; -nmiswTfeq i m\ *wi — 

wm-m ('<,) sftritr :; P)!sg : 3g'?[iTfir(^) 11 

fa^ jtt#i $fT ^fa WI || 
tarmir: fm vw. fci^-irrifci. i 
fw? N t^iMl* to M «l II 

nqt (<) #11 : -■! WITO^^ISW: I &f ftrW^fsq (») 

ftv^i fotRnRRTCtyftft iwi i wsfa 'raft i ?Rt gggijT. 
(u) $W g ira^i * iiR snafeitera: i *ra 

qm-^R-srar-flr #j*n ?r fa*nfw. i - m 

1#?T3-?WT: flif «KKU!4<H|: II 

T fean^JtraiFwi (?">) S'j^i i 

mmVwiAi ftgrai ^sw-qftftftsgw: (?.^) i 
^ 'jii^^RCTsfq Astern qfrwfaiT: (<u) n 

* ft-juwa ain-'fln ?? wit «n=l apu-mmfl: i"— itfiit -m 
Or (0(1* (0>ui)flts° (Owwui '») 1 ifircra* (j) ?«^t!n = 
(*) in: (<) (•) ?"1s!i «isflfn» (=) mvsfo f<q*fii w $v ' (<) 

(l>)mn4K (tOw«« (tOwrewp™" m) uraiOwo (ihi^'smm^"- 



«rih ffRr ^ m<J] _^ r: 



=rg few ws(iRv?t^i ?iftv-7Tftji?nFm i era ( nifTf-Tw^ fen - 
^ mi,— $° ) wnj— ^ 

q^fa cT^rfp (3) ?t ^ ^5rai m II II 

ETRfenf'TO! sn^-fetl-Wt'l! If W*fflf qTJT''4 ^.TS ffa 

MMfrtR^ri wis— fit !(iPt.Rrt)[R i at ^WTn-(j') *v\ ^rr%: ^ totcstw 
am ^ dhj— 

g<w^[4jifflfflrft i frars.— iisirf% i <mt: *wfiT wi wrwt =t 

sjr^r =i i m wr— qf? frm rpti h^f-jri ww 
sqspr, * iB).HwlH wfHWi'i- mm,: 1 3 3^1 frfsPFW: rag:, wftg 

?fri 1 fisn <rNri; ( fa= * ) — 

*\ irt^ (Va) 'nfa 3^1: ^rn'owi.^R^ 1 

g^r wr ?^raj fesnsftflnttfis: 11 ifii 11 5", — s& h 

rRT ^(^TRitr h^tt fwwr«fii: 11 ^ n 

Or (t) ajfsnjin (^) n^CiW (a) =1 ufafMrpi (n) fronmnn: 

(() »!rai» (a) (=) (*) qwnfin ^ftniin 1 w (t°) «<« ((0 

qf^n »rt U<) 1° («) «ra 5 ((«) ^1 «Ri (u) (u) n** 



wi^w-tosiw ^nsrR-g^ awafiwIdHfr sft^f-f^rtTr^— 

WRil I ^ Hr7# (*!'<,)— 

5t>ftsP! *iwt: spptt (s) fspR^ \ i 

>JF : ^ Us) i snateftspi: i a$« 

^ fjjrarori ?nfa grot! 3 w«r i 
3^5? fP^frjqr ? Rffe: pi: 1 
=j <jqt n5Ri *nft fersf ?nfH faffer: n 

Or ;o ufiwi (,) «finmt (,) ftmnng* (a) *i=isns* 



Wia: a fs. ar^w. <rc: ftra: n 
a«n jsnsW^TT ^ ^ asr (?) farm: i 

m ^rfe^; faar- ft) "ircis^ 
*ar*ar. am «^TFnf^ 11—3° R\R< 
^ %s ft) wrfa ^faW (») W 1$ *&sftfo ft) I 

fa *)l' W k.#T *ITO 

»#HMHlftaT: ft) *PP7T*a II ?fa II — I* VK\ II ^ II 

fshBigspN sra*igp?j^!! fexmfa \ *m gte^-ft)>ftrc#i; 
gwrs3=w5f («,) *etw^ ^PP-pg^l *?*rafa ~ 

3t?R HitWWH 5^1' W ^ fe^l ?FW ^UT! I tltTt Jffl- 

^TOF 'WR is *ta: I aat fowreitf^smw (to) I aat 
i g^t^rat ^tn: i aar lajft^H "WR ?fa 1 

*ht3r) feafeft JT5fisRi(r4) 1 fewig^i-s^iiT 3 to Isaaj 1 irowi 
q P#a^fq feaprafla 1 ai hi: w sHragfe-Tpisnn; srki- 
gfetng^la; i WHWtm (ttfl asfe*^ writ ^hrr h Jirmfa 1 
aft. w.m fan ^Rjpma, wjft wrci ip&pnsmgfe: (v.) a^rara 
f% «Hi"TC-aifatei*i: 1 

mfwira ^RTfr^" 1 ? fafafa 1 ftra— 

Or (it) sflitt (i) mma ft (0 11 *vsij« (0 fw Htfa (a) itf (Olsfa: 
(<) swift ire: («) miiPrrnni: (=) mStif*:# (t) gfawt 91 (t«nt«ifc*fwn il» 
(U) 'fwa*"' In!" («)*i*f« (l<) "WW| (u)**l* (10* 



^ ferrfri a (*) :i ijj: srirfjji 
t ai^'Hfli nfiJ <{iftj<ft (3) irg^Rm: n ^ n 

^^r#M-*l<M-(tf)*ilWJM TO 9MM^M=K3T ft^TTOfcBH}?^ 

to JTO wren (^) wrar: forpra: gpraq, ggri g^ft: 
«t*3 swjroFii few frofero i 

l^tTOT-ip^ (<\) m fcn JTR^gH: (i) || 

m: M a&jjfg sfasggi: a waa n •*« 11 
"rota qsTtfterr? («,) — 

%3 Sl^lRpT: HF? T^TRJtn TTciTf%: (??) II II 
(^) fowp frar wmfej-t^gm *m*%rt (^) fo*?rra wi&m far it 

Or (OwBibh W Wfassi U/*Wt («) aiaiisn w it.^v 
(«) B?** I/O 1^1 nt fm «) sn: » q; g («) g : Hfln ; 

(k) fimwftSa- (<) iTMmw ((.) feistan tufa's" (tt) aanfJi 



f^Pi im N (0 wSl ?mir i ^'"nf^i: i^Ri^-^ife 

'wfe-^Prcji (=0 fawrarfa-ioftK: strf5?qr 3: w4 15 fa? tron?! i 

wrffCRFfrfft (3) 1 fisn ( riT=m'n| — ^ )■ — 

q?^f fa? ^Itk-^t sjraffi (v) ^iflt fa^(§5);srar Ca) i 5ft i- 
?irf^ ?ts^i faTO^^sP?g"iw^(0ft^^r?5f^- i: ra 7 i-( i ) f^T^- 

T^aTHj-fftT-mf t^tt 1 sra t? (<;) j^rf^-fro*?' 

faTO ^ t1Pfl?ft, TO qroiJTHi^Iri, I rl^ti fR5RJu| 

H STOlfarj ^TtRT c ITW?Tft|JMlR«lit.(u) II 
^ fa?W farftt5H<ifcTO ^tf^I *E»fTOT ^ "SWi ?3-5t55q^i-; ^) 

^rr imisircPT q^i^r qfer%ji ^ 11 

ITCTO-STOI^i 4<fa=)*»<j 414+1^1*5!) <Vm ITH <K^t- 

3TTOVR qfefST^ I «»TIcfTOi fyT^ II II 

^1 q? ^ 555^4 fn^q^ I 
<T^T §#*-fafrH I^W|4|^qrng5% || \3\s || 



^^^U^, wf ^_ W,R ■ | ' , < i^ ^3'*'■ 
^«^MAMfiiS5^:| 

to ^fej^ j,^,. (| 

or fti w^TftTS r ^J^^N^ 



fowppi arm^ ^smn «pw<5t— 

qrfeTF (?) ffcT (r) 
"mm ^fr^r: ^Rj^Hrf^-sfTJTTft (3) Phm^ Hi?-fr^(v)-^fw- 

wwc i urn? «i^i<(*)W!!iWfrM Hifri 5sj«t: i jpit gw?— 
•^jtraFpr jrra: (0 grs sft fa^FWRT foa*j: fasre i 
^Tsjsn 5115^%: ('.-j (? -.) ! i 

JR; ^IvjH^ikiM fiTfldft'lW 

^ mi'^m^i =11^ wtos^tIwiot (%) wron: ii 

JJKT ^TO-fe^#TSHT l?Tf?Tl ■Md^ld: (?^) II II 

WTO]!?; *Wt53- c f?rafa: 31, W fifwi, '33?R3Tfa 3fT- 

Or (t) f<raa qlaiiil: (<) w<a^ (•!• (0 <3tr«jrfl3»fein (a) 
(») f?«n^ (<) fsquamn* r«i» (*) <ii5^» 0=) ms («) fpilfiiiM 
(( = ) m *i (n) stj«ffl glijtwn m) wnig (*) fwgil nwra 



r-imfk tm wni «rftes-(0 ft iw-i-n?i-TT^a- H^ i H i 'M i H i 

<*W.. W WFflfq JTWP-q « H H l B w' Offal (*) SffapRJ 

q^ira: «q faeppirftfci ft-^n: (3) ^pqrfpi (v) ^wfot ««n&«i fern: i 
sptct siTOftw <e q?rfq flfrgqq? ^Rwi mfrrarq HKiWki 
f^^rr^firf^ i qq toTtr qsj ^ifeR? 4-^ i -ft q: (<a), a: 

q^tqrtijftq fqigqtew: i qjq; faq^-form— 

«^t53TT (%) 3^ snn=3JTffH t» qq'.qiq l 
l^TpTfa (<) Sffqqi q?[?qq EBITOt qs I 

qqq m («,) i^wfaw^m (qs) qqNnq, qqrsqqrqqrq n w, n 

313 sfafgrB-T^TRi 7 3Tf 3TqqT q, qqjq;rT: W&im q (u), Siqtsfq q, 

■3Tsq i irofirft 3) irawTOT^nen qft ftv) (ipMH, i kf&M stv&i fti'qq 
ferfq q qmrfq (n) i qqr q qriig (^) «3g qqq qwdteHh i qqr— 

fqqqtsfq q qRnsfcq hw=iimi fqvfiqq i 

safest ft#rat qsrqq-aqrfq q u 
q^qrqrcqqsc>!!— q sir q srr. (^) q*rr q ^tm qq amq i 

^fit+w'ife-ww qqwrsfcr q?w; ! n ifa n <;o h 
qq ^fiq^g^ti qi^fq^ifl \?') fqqqirrqq^sfq ftmifwjT ^q- 
inqfqg qq qqqifq fq'swqqftqqqqqii^ — 

§FT FTfaflfarRg femm 5^% il <C? II 
Or (t) train* qe (Oflfei: (<) ra<*r>q qiq («) tfianfii. (i) qmrun * «: 

ftO in "1 qqiHH («) (H> "Hi 1' ii i fw (tO iwfofit guitii (»») nfcfe 

(u) m*fii (u) "iii? (t«) i iq ((=) fV«rf (k) qi fira** (v) *mw%ra« 



srrg'. jpfra: ^Bp^fe-'w^sfq ;wt ^iwj qft^ gw.r fy*sjn 1 

■Ito (5) TO arsreg gura ferro: fro ftgmft (») forTO. ('a) 
sinsTtsfo =r h si-frfii i fm — 

TO *TWt ?f*rrawt 0) faj"TT: || sfrT | 

^ra *n^iri^-Rww4^ sthstmi<*i+h (<) w° M^fc^tfl^: i 

SWT ?1%PTtr|T — 

ffr^rpf W f%rf (n) fer «T3% I 
fT^TT ^%2TRft?F FTFT ^?T^ "7% II II 

?%i ijirtfeai (^) ftrsf jt^: #sftaf(i«) sf^rftw fei sjtwt 

vim "3 ij^ffi i wit.— g*ro ftt^r sf^ro" ftw jptt farrTO 

5Tft^ srsi, JRflT (?6) t%35psf sj wl^MlWIW (*is) ^ >t^i (sg) 
?T5f sfaFfffffe^Wfa *MdlPj$ f%tT$T 'HTT nnfaWf: || C\ II 

nWTRT^?T^I "WT *Ff: sfTsf fcrc^ || ^ || 
at§: iro ^n^r arsrsi ^sm^?^) g?roft gq^ «ft jwt 

(h<(tM(?<0, STgfJHtsfT fa+Hd (Si) 5ft | spjT fltf — 



« «ia '^^^l>n^^>^^*'^nIs|^•— 'usW i«.fV'«t vnra'si: qusn; Kn: fooife- 




(«)Yt*«i*tf (e) *nr««ii(«)«i (t= ) ^ian«i?fij (H) r-n 



to irafo? ^ ft) g^ja^ 1 1 
nji * ft&ft ft) ^ : a ar (s) ft "eftwfo " ^ » 
ore****!*** *Rwfipn* ' 3?"^- 

QfeQ dhwTTOFW ft) «ET5f 1 HftJIR 1 

3^ W * 3^*i^ji .<* " 
^ «si8n pa. ^ w m ; 

^ cT^T *FR JTR *m » «t 11 

wtf**™ <W w «&w fc*n*. 

q^TORWo^ ft») ^ ^ ' 

ftnmnfii: (^) ftm ^i^^ 1 " 



r (0 18* 



« * (8) «HI (») ionlBflW'SIW'BlK 



fwn wi faw fom qw aaro^m igfaq ^atf^ (3) graft ftra- 
MW i fa : d i ^w jftJwf^: <wim ^rn#n ^rfW^ ^ >fraar 4KifeiT- 

ffjfq Jfrftl. qftf^FJETKar qft**4H ^3 qsrra *lR<^H «t§- 

^iftai 1 ffift (v) q^fr^nra-srfa eft k nwa. a qft^gwft^j: 
srspn^f-ftirR^aj ft^ft e?T qftf^qig^rftar ('a) awr 1 a»? 

'jM'sMH M<m4c=(" (5) HI«Ww: 1 rr^ q^;H*--|v — 

ftra^R^: i^: (*>) ?ffl<W-ft=tf^a: II 
^ wi 3/t: wi top?'. 1 
sia: tor Jirfe ftiM 5^f^ ns ! 11 '\ 11 

5T^T (\) ^ cT^fsTT (>o) tffJlfN TOT m%W. Ik^ll 

ftw^*pft ftTO *P^fcpfl II (U)Slft> : Ht^fR'Urft-^i'MflPiiii 

*n (^) ff?S: nT^rftfw^ft* E !ft fa) PkN ^^m-affrrft^ft (^) 
1 a3;ftq ^ a*?r afTsra ^T5i ^ #5 ^Jintr!|iR-s^-ftdti^ ^ ^ 
stum., sreroj to: *Rrai gasnro: Jisrera: jt^ipj 

^ra: a?l +K<M-^TO: *W-!JfRl-^ira ^ Wf' I =1 <sH»Md\ JhMW l 

^ fWft— TRTftfaWi (*«) f% trasri ft^: ? ^ (^) 

ft^TRT: 1 ftdflTWl ?t ? qra: I rt^dlW^t: H^RIRnTTTft^t 

ftWMI'Ml'lIrl I 3lfq ^ mfR-'praT ft*IFT: I ^ mffPMIW^tTfe, S^TRft 

Or («) wtaat (13) «lHjfT ■si (0 f<)ti«n?Jiw [*) Miftaqfil' (0 auras (s> re jafii 
(«) unfitiif a i«) us ». m^mpi*: (t) OT1 (f) f«: 

(!() ora« ((^) ursi: s«n (w) a?i i iuj*™. (u) b rufli fl» ((<) ■Putfl's (u) w Pi* 



fag^a aurora, i aft SJ itTO a^ ftfsRswR faumtsfa at 
3ii^MiHls-!)dJ.iR-+4pH(HTiii flafa i ^ct ^qroTH qftfita-Hlwmi- 
w^ft (^) «rafa i fags^ astnara satfasift ?fa i 

faaw: ? ^s^jgq^ra:, *t^to rraw (a>) snaa surotsft asT^frojt 

f^RTO-MWIIrt I <*&(|Il*!!k«HMl!t I stfaa WS5T-gS?ra-(3) «raiaifaa?t 

(«a) !4*MWisgnt ^asnfejaiai (<<,) fan?!', wia. i tot? faaT^rrrsfq a ;paa i 
3pi fai!f*na: ? ^tsft a gsas i totsto irata, a^Tisa^a 

gTOfMratSft ($) a^^SVy?TO5a:, ^TOSJTOTT faTtf|a ?3fa a ?TatJ3 

a^jH i aa: *£r fta ffa %fl, ? sra=TigfE: *ui|{i(a («) °a saa^rcfafe-W 
| rWTFI RiCtaiqUiH a gsaa I i-m-^r <i(n«.l«i I TOR sjaai- 

^im i mti : astro n^Miii.Hi'M'MW («,) ?ta i 

*rerq,, 3rt%ta.?r[fa ^ife.fa*Hi<WiH+w (*<=) q<m farot 

51 fsRTTTt 51 ftfraift at aiWJWaa I Sift g a«IT 

sdRwWiy ftfc^d i a*n n^wift ^imiR+i ?it%i^TO > fa'> t aa i itr *a 
w(uwifo (n)Tft: ssfwrat fa*i?ra i assi Jra-STfofaaiarri a tat 
faga; ?ta -wii^iTsftaraa i a^swla — fagrfo i«nfe?i5w;r? OTwi- 
gjsi-'araTfiiwnft a^sfasTtsa^ar $<g*H. i astra to pro sra^t jj?: 
TO i ^fe* ' *rf% (u) fpRfisi.'Wf¥i ^Ttfrr i farm ^ a at%*- 

nfcwd i l s i foW' a;ra +i\&4 1 a*n J^tsK to a^fTs: (a) to 
a (<«,) sraatfs ; spaai sat uroa stfaasrreTaTaL i TOrata ?>: i 
aro^a *MtHi trow (?^) a s ai!tija>n i s?ja a i 
sm-froftsft qfenft (^) faaRTTwiaia. i f#a? s?ffla sraaa i 
am ara-(t<:) w^iftat aafaan srpiPTOTa^ fagqarfa, a ara #ia ; 
fa>?§ srafwro a?aa jppat sn^+kft i («.<«,) feia*aa afrfcrc nafa i 

Or (0 Wraflii 1» (■() W"««wrii (*)B=in» H) w«5W9i (a) «m 
(<a) (») mPn^T ft- («) ft«*tsrq («) gura'wftfii (■=) 

stf* tn »ra«*= (<a)^ft» (Ji)sfiiwi: 



ti6«« cn^ jj*nw ftsr^j- ii ?fa ii ii 

3T%*?fERj $4 ^7 (^) ^tafagrsgfa: I 
flft<3I5fa JWS~ (^) sr^ frfe '4tTRT: || || 
visig 3T«rg stfiui (^) fiPwm^^B ;n FrfM (ig) 

tot WTfm<iH-!of%^ w t^^rt ^ tRfrra^: i jjf^r wtrfa Wsft 

irfirr: ^wnr^fTOTgwfa (5). jrrspn i gar?? — 

fpji MK^^-sjjf%ftrR-^B?!rra=[ ^rai mdq: ??i%r: i cr?w stt*»si 
firfiwr— ^ihh'SW. *fa-"<t,\m-Jii ^y^mvmkfn i ott— 
i=Wsft^T qr^r ^ irrcsq foftsf 1 

WarefimsiTTT tF5T-(*) srft 1 

^.fa^TJIR^q I 

«5 (<0 -TfelRI^tlsft afj || (flfr^iTCT— \c\%<i ) 



Or (0 ipr„«, (*) (,) ^ (,) m ,rwtt («) cm ^ («) W (») 

(n) (<) fow (•) mtf w w ^r, a ,™ (t ) 3 xtm *ft*r« <*tfi nq 1 



g^:* H3 T^™^ ft ft) " ( > 



53 tR^IUH^vm ik<;ii 

srcmro-f^ W ^ ^ ft) ' 
OTTT «I3fsT»rat «OT ^' («) 1 
«r( 1 TOT ^ 53-. ww: <f) <*< frawR-^ * 

3tmwniT3i^tfa#i (u) 1 . 

^^^w^w^.^)*^*^^' * 
^ 3^ ftftrtttri tan 1 ^ wnswn* ' . T" 



qsn gq: sra f*ra (?) «ft sm- m§ % sferaroa «*ni 

h^rt *r4g dram nTfa m*rw i ^froa ^raroi nHRfe^-JWRTt 
l TOT g!w|— 

sRFprt ('a) w wg (s) ^ift tot **Sr=r_ 1 1 

to anft^zTOi 3 w n # n v- 11 
^ (<:) qft-qg-qro-^CT-ft^TCi-ST^ ^t^jr: wsprowiifwi 

T^frq ?T?#*qr *H (\) ZP-TT II M II 

5 to^w ! ^rwfnwfei I 5? htct qsTi^sjrirft ?th iOISH I 
spiral ihh) — 

frr# srcg "#^t ^ ^ fWro Wl(U) i i 
mfHTq^fera stn-wra *TfSfSTC |B«fc 1 tor ggi (1)— 

3^to (u) #wi f^w 3d (va) 1 
*3fa? htwpjt ^ II 

Or (») fin «St W 4* « «n »« 1 *' ""»: 1 fa'" 1 •* <•) " S* 1 * 

5»<nil fs« (0 (<) <"S ^ «*< <•) flfa * M 5a " 

(*) qra <») *ift*mt (<)»»< (!»> mwiqr' - (ti)wnfii 



5ilp ^'Rraftt(Owriifem w %,, 



s n^wra si^raai qjg^, (| ^ (| 





\ *llPtW*M. (?) 












» W'+.ifi+i ( fft: ) 












X y +m1tHH 






w 




*\ 






«» 






















\ fhwH 




5 few: 






























^ nViftffl ( ijifto ) 


IS 
























> arNM+l^i: 








St 






<« 




=II4<*4M 






AGAAUNUSANDHANA SAMITI 

•7A, ChaHabagan LanB . 



... 

•7A,Chal t aba gan Lane> CalcnMa 

'"cid Commentaries Pal i °" Ku, "*t"niyoga with two 

" f PlJ ' ' '—Part I. & r/. With, he Commentary 

«• **?¥TOW W: ( Kuluchudamani' o 

Mfi^.cr.. «'"'<«««« )-Introduction by Akshayakuma, ' 

5- 5«inftj^^ ( Kulimava T i 

Kula Dharma. " '"~ Tlle nl °st authoritative work on " 

?• ( TW,,,,^,, ' " '-'"'Action by Arthur Anion. 

containing the esoteric intertreLtiln nf ' n ' rodllc,ion a «i Commentary 
»• (A lb yVi malananda . SB5mr 

iranslat,,,, , lnd no[es b "V N ^anSnandanJtha. 

10. **tf„ % rapmf,^,,,. ram ,^ f 

8M*»*°pa*isbul>-- Commentaries on " these" "'"i ™* KrSma *& uri ***l, 

Commentary ; KMkopanisha i "™''' c ''° i ' an " h <* i . 'irunopam.had, with 

*• "*'f«W|(Ma„„ i ,„ 7 . ' 0 " ur! •> •••";-•» Av,:„„. 

nanda BhSratl, ' '" ra >~ W ^ 'he Commentary of Hariharu ■ 

J- nrifa. (^.,/ /OT .„ . . / ••- '"'"""unda I'aramahamsa. 

BhlmuMhairmuin,, wil'l, th" h ct ^ n ^" ,a ' nen,ary " f ,iva Cos'vJms 1nr , 
these are highly Generated by Va.^v"^ S 1 """ 1 ""**^- Both - 

*»*»■ Commentary by K*Z'IZ* & !! n * Uks *™^- 
fte™,.,[W , ° Ingush, 
treatise nl I ' "■■-™>>»*rM )_ by KWdiM . ✓ 

^tt n v ' Shakta Phil0Mvhy Kkh En ^^ ^ I 

English I nlrodu ^' S "'' S "^ 3 '-"< ! ^ )-by Narasimgha Thakkur with [ 
Script with Bengall'^slt.io'n"" BlahmSa «4 Giri. I„ Be ,; I